Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 101-124

Article title

Chronologia i metryka rozwoju ontogenetycznego

Content

Title variants

EN
Chronology and metrics of ontogenetic development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Centralnym zagadnieniem psychologii rozwoju, jak również i całej psychologii, jest periodyzacja ontogenezy. Nie tylko podział życia na poszczególne okresy, a utworzenie teorii, która by wyjaśniała, dlaczego życie indywidualne dzieli się na okresy w pewien sposób. Tylko mając podobną teorię, można stawiać pytania dotyczące długości okresów rozwojowych i ich granic. Rozwiązaniu tego drugiego zadania poświęcony jest ten artykuł.
EN
The central problem of development psychology, and psychology in general, is a way of dividing of life into periods called in European tradition as a periodization of ontogenesis. Nor just the division of life into separate periods, but the creation of a theory that would explain why the individual life is divided into periods in a certain way. Only with such a theory, it is possible to wonder about the age periods and the duration of their borders. The solution of second problem appears as an objective of this article

Year

Issue

1

Pages

101-124

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Flammer, A. (1988). Entwicklungstheorien: Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern-Goettingen-Toronto: Seattle.
 • Karandaschew, Ju. (1993). Lebensspannenpsychologie: Theoretische Einfuehrung, Oder das funktionalstadiale Modell der psychischen Entwicklung des Menschen. Luebeck: Hansisches Verlagskontor.
 • Karandashev, Yu. (2011). Metateoria rozwoju L.S. Wygotskiego: opis formalny. Horyzonty Psychologii, 1, 1, 37-60.
 • Karandashev, Yu. (2012). Traktat O duszy. Rozwój czy pochodzenie?. Horyzonty Psychologii, 2, 57-73. Karandashev, Yu. (2013). Ewolucyjna koncepcja i periodyzacja rozwoju ontogenetycznego. Pobrane
 • z: https://sites.google.com/site/yurikarandashev/ [dostęp: 16.05.2016].
 • Liberska, H. (2011). Teorie rozwoju psychicznego. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (71-126). Warszawa: PWN.
 • Выготский, Л.С. (1984). Собрание сочинений. Том 4: Детская психология. М.: Педагогика.
 • Карандашев, Ю.Н. (1981). Как дети понимают взрослых. Минск: Изд-во БГУ.
 • Карандашев, Ю.Н. (1989). Развивающиеся роботы будущего. Минск: Вышэйшая школа.
 • Карандашев, Ю.Н. (1997a). Психология развития. Часть 1: Введение: Учебное пособие. Минск:Карандашев.
 • Карандашев, Ю.Н. (1997b). Психология развития. Часть 2: Общая теория систем. Минск:Карандашев.
 • Карандашев, Ю.Н., Ховер, Ю. (2003). Диагностика нервно-психического развития в раннем детстве. Минск: Карандашев.
 • Карандашев, Ю.Н. (2012). Предмет, содержание и структура психологической науки (49-65). W: Е.Е. Сапогова (ред.), Психосфера. Выпуск шестой, Тула: ТулГУ.
 • Карандашев, Ю.Н. (2013). Эволюционная концепция и периодизация онтогенетического развития. Pobrane z: https://sites.google.com/site/yurikarandashev/ [dostęp: 16.05.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-065659e6-4768-40d9-9b74-670365fbeed6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.