Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(57) | 180-190

Article title

Conditions of tourism development in large cities in Poland

Content

Title variants

PL
Warunki rozwoju turystyki w dużych miastach w Polsce

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Od lat Instytut Turystyki w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie gromadzi dane opisujące sektor turystyki i branże wspierające lub determinujące rozwój turystyki w największych miastach Polski. Omawiane badania wzięły pod uwagę rozwój turystyki w Gdańsk, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu między rokiem 2001 a 2015. W latach 2001-2015 liczba miejsc noclegowych w analizowanych miastach zwiększyła się o 51,9%, podczas gdy ich udział w ogólnej liczbie miejsc noclegowych w Polsce wrósł od 9,8% do 16,3%. Między latami 2001 a 2012 Instytut Turystyki w Warszawie systematycznie szacował turystykę przyjazdową w wybranych siedmiu miastach w Polsce. Przez jedenaście lat objętych badaniami zmiany obserwowane w poszczególnych miastach bardzo się różniły. Liczba turystów zagranicznych zwiększyła się ponad trzykrotnie w miastach Polski zachodniej (Wrocław i Szczecin). Wzrost liczby przyjezdnych do tych dwóch miast przeważnie wynikał z większego zainteresowania ze strony mieszkańców Niemiec i z wyraźnie poprawionej sytuacji w obiektach noclegowych. Plasujące się na trzecim i czwartym miejscu Gdańsk i Kraków odnotowały ponad dwukrotne zwiększenie liczby turystów zza granicy. Przyczyny obejmowały zarówno większe zainteresowanie tymi dwoma miastami, jak i usprawnione połączenia komunikacyjne (w szczególności połączenia lotnicze). Nagły spadek liczby turystów zagranicznych w Warszawie wynikał ze zwiększonego zainteresowania przyjazdem do innych miast, ale przede wszystkim ze zmniejszenia się liczby przyjezdnych z Białorusi, Rosji i Ukrainy w związku z wprowadzeniem wiz.
EN
For years, the Institute of Tourism at the Warsaw School of Tourism and Hospitality Management has gathered data describing the tourism sector and the industries supporting or determining the development of tourism in Poland’s largest cities. The surveys discussed took account of tourism development in Gdansk, Cracow, Lodz, Poznan, Szczecin, Warsaw, and Wroclaw between 2001 and 2015. In 2001-2015, the number of bed places in the cities in question increased by 51.9%, whereas their share in the total number of bed places in Poland went up from 9.8% to 16.3%. Between 2001 and 2012, the Institute of Tourism in Warsaw systematically estimated inbound traffic in the selected seven cities in Poland. During the eleven years covered, the developments observed in particular cities varied widely. The number of foreign tourists more than tripled in the cities of western Poland (Wroclaw and Szczecin). The growth in the number of visitors to the two cities mostly resulted from greater interest on the part of German residents and markedly improved accommodation establishments. Ranked 3rd and 4th, Gdansk and Cracow experienced a more than twofold increase in the number of foreign tourists. The reasons included both greater interest in the two cities and improved transport connections (in particular air transport connections). A very abrupt fall in the number of foreign tourists in Warsaw stemmed from increased interest in visiting other cities, but primarily from a decline in the number of visitors from Belarus, Russia and Ukraine related to the introduction of visas.

Year

Issue

Pages

180-190

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

References

  • Radkowska B. (2002), Turystyka Polska w 2001 roku. Wielkie miasta, Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Łysoń P. et al. (2002–2016), Turystyka w 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [access: 15.04.2018].
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002 (and the 2003–2016 editions), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Dziedzic T. (2002–2016) Raport: Rynek lotniczy 2002, Instytut Turystyki, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06594b55-cec4-485b-b3ce-09053ba8d59b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.