Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 | 91-108

Article title

Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu finansowego

Content

Title variants

EN
Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu finansowego

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia przyczyny i przebieg obecnego kryzysu finansowego oraz wpływ perturbacji na światowych rynkach finansowych na polską gospodarkę, w szczególności na warunki realizowania inwestycji przez podmioty publiczne. Kryzys w Polsce miał charakter egzogeniczny, nie wymagał dotychczas bezpośrednich działań państwa w celu ratowania instytucji finansowych. Tym niemniej państwo powinno poprzez instrumenty antycykliczne wspierać pobudzenie gospodarki. Kluczową rolę w tym procesie mogą pełnić inwestycje infrastrukturalne, powodujące wzrost produkcji i przeciwdziałające bezrobociu, jak również zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki w długim okresie. Z jednej strony kryzys finansowy uderzył w Polskę w momencie realizowania olbrzymich programów rozwoju infrastruktury, ale z drugiej nastąpiło istotne obniżenie kosztów ich realizacji.
EN
The article presents the sources, the course of the current financial crisis, as well the influence of the turmoil in the global financial markets on the Polish economy, particularly on the conditions of performance of the investment projects by public entities. The crisis in Poland had endogenous nature and did not require so far direct intervention of the state in order to rescue financial institutions. Nevertheless the state should implement countercyclical measures to support the economic recovery. The key role in this field might play supporting infrastructure projects which both increase output and counteract unemployment but also ensure competitive advantages of the Polish economy in the long run. On one hand the financial crisis has hit the Polish economy in the middle of the process of major infrastructure investments implementation but on the other hand, the sizable decrease of the construction costs occurred

Keywords

Year

Issue

4

Pages

91-108

Physical description

Dates

published
2010-04

Contributors

References

 • 79th Annual Report, Bank for International Settlements, 29 czerwca 2009 r.
 • 2. Bastiat F., Prawo. Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa, B. i K. J. Rzepowie, 1986 r.
 • 3. Becker G., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago, 1975 r.
 • 4. Białkowska-Gużyńska, A. 2003, Oskarżony Greenspan, „Business Magazine”, nr 144 (03/2003)
 • 5. Boldrin M., Canova F., Regional policies and UE enlargement, CEPR, luty 2003 r.
 • 6. Borio C. 2008, The financial turmoil of 2007-?: a preliminary assessment and some policy considerations, “BIS Working Papers”, marzec 2009, nr. 251, www.bis.org
 • 7. Communication from the Commission to the European Council, A European Economic Recovery Plan, Bruksela, 2008 r.
 • 8. Darlauf S. N., Quah D. T., The New Empirics of Economic Growth, Centre for Economic Performance, Discussion Paper nr 384, 1998 r.
 • 9. Eucken W., Die Grundlagen der Nationalokonomie, wyd. Kupper, Godesberg 1947 r.
 • 10. Eurostat
 • 11. Fisher I., Debt-deflation theory of Great Depression, “Econometrica”, 1933
 • 12. Glapiński A., Spór o ekonomiczne instrumentarium wspierania aktywności gospodarczej w Polsce, (w) Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, Warszawa, 2003 r.
 • 13. Harrod R., Economic dynamics, Macmillan, Londyn, 1973 r.
 • 14. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. oraz prognoz koniunktury na III kw. 2009 r., Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, październik 2009 r.
 • 15. Kaldor N., Essays on economic stability and growth”, Gerald Duckworth and Co., Londyn, 1960 r.
 • 16. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2003 r.
 • 17. Komisja Europejska, The EU's response to support the real economy during the economic crisis: An overview of Member States' recovery measures, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Occasional Papers 51, 2009 r.
 • 18. Krugman P. 2009 Revenge of the Glut, “New York Times”, 2 marca 2009 r.
 • 19. Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1971 r.
 • 20. Leaders Statement: The Global Plan for Recovery, Londyn, 2 kwietnia 2009 r.
 • 21. Lewis A., Developing Planning, Harper&Row, New York, 1966 r.
 • 22. McClelland D. C, The Achieving Society, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962 r.
 • 23. Mises von L., Interwencjonizm, Wydawnictwo ARCANA, Kraków, 2000 r.
 • 24. Mises von L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Wydawnictwo ARCANA, Kraków, 2001 r.
 • 25. Narodowy Bank Polski Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, , Warszawa, 2009 r.
 • 26. Nock A.J., Państwo - nasz wróg: klasyczna krytyka wprowadzająca rozróżnienie między ‘rządem’ a ‘państwem’ , Instytut Liberalno – Konserwatywny, Lublin, 1995 r.
 • 27. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Raport Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, wrzesień 2009 r.
 • 28. Prognoza MF: deficyt finansów publicznych sięgnie w tym roku 6,3 proc. PKB, PAP, Warszawa, 22 października 2009 r.
 • 29. Quah D.T., Empirics for Economic Growth and Convergence, Centre for Economic Performance, Discussion Paper nr 253, 1995 r.
 • 30. Romer P., Increasing return to scale and long–term growth, Journal of Political Economy, vol. 94, nr 5, 1986 r.
 • 31. Rosenstein-Rodan P.N., Problems of Industrialization in Eastern and Southern Europe, Economic Journal, Vol. 53, 1943 r.
 • 32. Rostow W.W., The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1971 r.
 • 33. Solow R.M., A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1)., 1956 r.
 • 34. Swianiewicz P., Łukomska J., Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Polska na tle innych krajów europejskich, Raport Wspólnoty, Warszawa, 2009 r.
 • 35. The EU's response to support the real economy during the economic crisis: An overview of Member States' recovery measures, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Occasional Papers 51 (red) Gert-Jan Koopman, Bruksela, 2009 r.
 • 36. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1971 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06595819-966a-4619-9b85-36635d43c22c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.