Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 13 | 127-148

Article title

The Implementation of an Internal Education Quality Assurance System at Matej Bel University in Banská Bystrica

Title variants

PL
Wprowadzenie wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Slovakia’s Matej Bel University (UMB) is an institution that links educational- process quality to key academic and practical outcomes. Adopting a long-term development plan, UMB decided to apply ISO quality standardisation and to implement an ESG-compatible system (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) – the former for its focus on the management and continual improvement of processes, and the latter for its concentration on student and stakeholder involvement in evaluating educational quality, its provisions for transparency, and its projection of a quality assurance framework for increased awareness of study programmes and procedures.
PL
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (UMB) jest instytucją, która łączy jakość procesów edukacyjnych z kluczowymi wynikami naukowymi i praktycznymi. Przyjmując plan długoterminowego rozwoju, UMB postanowił zastosować standaryzację jakości opartą na normach ISO oraz wdrożyć system zgodny z ESG (normy i wytyczne dotyczące zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego). Pierwsze działanie zostało podjęte z racji jego orientacji na poprawę zarządzania i ciągłe doskonalenie procesów, a drugie – z uwagi na jego koncentrację na zaangażowaniu studentów i innych interesariuszy w ocenę jakości kształcenia, zapewnienie przejrzystości oraz możliwość przełożenia struktur zapewniania jakości na zwiększoną świadomość odnośnie do programów i procedur związanych ze studiowaniem.

Year

Issue

13

Pages

127-148

Physical description

Contributors

 • Matej Bel University in Banská Bystrica, Department of Tourism and Hospitality, Slovakia
 • Matej bel University in Banská Bystrica, Department of Tourism and Hospitality, Slovakia

References

 • Blaško, M. (2012) Úvod do modernej didaktiky II. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310. Accessed: 9 December 2014.
 • Biggs, J. and Tang, C. (2007) Teaching for Quality Learning at University. What the Student does. Third edition. Bergshire: McGraw-Hill.
 • Čikešová, M. (2006) Sprievodca bolonským procesom: Slovenské vysoké školy a bolonský proces. Bratislava: SAAIC – NK Socrates.
 • Dublinské deskriptory [Dublin descriptors]. http://www.bologna.msmt.cz/?id= dublinske-deskriptory-preklad. Accessed: 9 December 2014.
 • EFQ “Lifelong Learning European Qualifications Framework” [Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie]. http://e.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_sk.pdf. Accessed: 9 December 2014.
 • Gonzáles, J. and Wagenaar, R. (2008) Universities’ Contribution to the Bologna Process. An Introduction. Second edition. Bilbao: Universidad de Deusto.
 • Krathwohl, D. R. (2002) “A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview”. Theory into Practice 41(4): 212–18.
 • Lewis, K. G. (2007) “Developing Questioning Skills. Section 5 Improving Specific Teaching Techniques”. Texas: Center for Teaching Effectiveness. http://cms.binus.edu/DataSource/Resource/2009120411134124300000000/QS.pdf. Accessed: 9 December 2014.
 • Lokhoff, J. and Wagenaar, R. (eds) (2010) A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes. Bilbao, Groningen, The Hague: Universidad de Deusto. https://www.ucviden.dk/portal/files/9576063/Tuning_G_Formulating_Degree_PR4.pdf. Accessed: 9 December 2014.
 • Ministry of Education “Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky a prepojenie na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie”. Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf. Accessed: 9
 • December 2014.
 • Stašková, J. (2012) “Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec”. http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_prezentacie.cfm&sw_prog=3. Accessed: 10 December 2014.
 • Verešová, M. and Čerešník, M. (2013) Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Wiktor, J. W. (2014) “Systém kvality vzdelávania na vysokej škole: koncepcia a štruktúra”. Ekonomika a spoločnosť 5(2): 185–195.
 • Zákon (2002) “Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-065c2686-8eca-40fa-b750-f658fa9bd2eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.