Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1/1 | 166-176

Article title

Introduction to multivariate modeling of the strategy of securities portfolio choice

Authors

Content

Title variants

PL
Wstęp do wielowymiarowego modelowania strategii wyborów portfela papierów wartościowych

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Purpose: The purpose of the article is to present the issue of securities as a form of investment, using the strategy of securities portfolio choice. Methods: In order to make a comprehensive analysis of the strategy of choices modeling of equity portfolio in the context of the integration of financial markets and European integration, the following research instruments were introduced: 1) analysis of the system of securities, 2) institutional approach, 3) systemic approach. In this paper legal-dogmatic method was applied primarily which helped to conduct the analysis of legal standards currently in force and security institutions. Results: The full picture of the investment decision is obtained using valuation models based on sequential valuation or sensitivity analysis. These methods, adapted to analyze portfolios of debt instruments, take into account factors relating to both changes in yield curves, as well as due to the passage of time to maturity (Szafarczyk, 2006). However, they are much more complex. The presented article is only an introduction to the topic.

Year

Issue

1/1

Pages

166-176

Physical description

Dates

published
2016-09-01

Contributors

author
 • Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów

References

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73).
 • Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993).
 • Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993, L 168 z 18.07.1995, L 290 z 17.11.2000 i L 35 z 11.02.2003).
 • Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz. Urz. WE L 84 z 26.03.1997).
 • Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz. Urz. WE L 184 z 06.07.2001, L 96 z 12.04.2003, L 345 z 31.12.2003 i L 390 z 31.12.2004).
 • Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 35 z 11.02.2003).
 • Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. WE L 96 z 12.04.2003).
 • Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (Dz. Urz. WE L 339 z 24.12.2003).
 • Dyrektywa Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (Dz. Urz. WE L 339 z 24.12.2003).
 • Dyrektywa Komisji WE 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób, mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach (Dz. Urz. WE L 162 z 30.04.2004).
 • Rozporządzenie 236/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1).
 • Rozporządzenie 648/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie 1031/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie 575/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie 600/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84).
 • DeMiguel V., Garlappi L., Uppal L. (2009), Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N strategy?, Review of Financial Studies 22, 1915-1953.
 • Elton E., Gruber M. (1998) Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa.
 • Kociński M. A,(2012) O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Tom XIII/1.
 • Markowitz H (1952), Portfolio selection, Journal of Finance 7.
 • Szafarczyk E. (2006) Performance Attribution dla portfeli dłużnych papierów wartościowych, Materiały i Studia, Zeszyt nr 202, NBP.
 • Trzpiot G. (red.) (2010) Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06643315-73d2-49ed-839f-7347515b7b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.