Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 (19) | 213-232

Article title

Prawnoustrojowy status ministra w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wniesionych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pierwszym etapem prac nad przygotowaniem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. było wniesienie projektów w trybie określonym w ustawie konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. Ostatecznie wniesiono 8 projektów, przygotowanych przez prezydenta RP, członków Zgromadzenia Narodowego oraz grupę obywateli. W omawianych projektach przedstawiono różnorodne propozycje dotyczące pozycji rządu i funkcjonowania władzy wykonawczej. Natomiast odnośnie regulacji trybu powoływania ministrów, zakresu ich kompetencji oraz odpowiedzialności indywidualnej i solidarnej członków rządu zgłoszone projekty były zbliżone. W zasadniczej części treść omawianych projektów nie odbiegała od norm wyrażonych w Małej konstytucji, wprowadzała natomiast pewne modyfikacje istniejących rozwiązań. Główne różnice pomiędzy projektami dotyczyły kwestii trybu działania Rady Ministrów oraz określania kompetencji ministrów. Omawiane projekty były przedmiotem dalszych prac w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i stały się podstawą do opracowania statusu ministra w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
EN
The first stage of work over the Constitution of the Republic of Poland passed on 2 April, 1997, was introducing the Constitution Projects according to procedure regulated in Constitution-Preparing Law of 1992. In result, there were 8 Constitional Projects, introduced by the President of the Republic of Poland, members of National Assembly and group of citizens. In those projects were many proposals of legal regulations concerning the government and the model of executive power. However the legal regulations included in those projects concerning appointing of ministers, their competences and form of individual ministerial responsibility as well as cabinet collective responsibility were similar. Most of the regulations concerning ministers included in those projects were not different from the rules of the Small Constitution of 1992, although some changes were introduced. The main issues were the way of government work and the way to determine the competences of ministers. Those projects were used in further works of Constitutional Commission and were the foundation for the process of forming the final Constitution regulations placing the minister in the Constitution of the Republic of Poland passed on 2 April, 1997.

Year

Issue

Pages

213-232

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Chruściak R., Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji instytucji Prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 2.
 • Chruściak R., Projekty Konstytucji 1993–1997, cz. I, Warszawa 1997.
 • Chruściak R., Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji RP. Wybór przepisów prawnych, Warszawa 1996.
 • Działocha K., Gwiżdż A., Sarnecki P., Opinia prawna w przedmiocie przewidywanych skutków przywrócenia „mocy obowiązującej” projektom konstytucji zgłoszonym
 • w toku poprzedniej kadencji, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
 • Gebethner S., Rząd w projektach Konstytucji RP w świetle doświadczeń innych państw, „Biuletyn Rady Legislacyjnej” 1995, nr 3.
 • Jakubczak S., Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1.
 • Kruk M., Wawrzyniak J., Władza wykonawcza, [w:] Jaka Konstytucja? Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych do komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 r., red. M. Kruk, Warszawa 1994.
 • Mojak R., Droga do Konstytucji III RP, [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, red. M. Mozgawa i in., Lublin 1997.
 • Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Warszawa 2002.
 • Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 • Wawrzyniak J., Pozycja konstytucyjna rządu, [w:] Jaka Konstytucja? Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych do komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 r., red. M. Kruk, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-066566d8-2929-40fb-8036-d9a6da56d78b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.