Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1(11) | 243-255

Article title

Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Content

Title variants

EN
Balanced development scenarios of rural areas

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich wynikają z ich zróżnicowania, a także stopnia przedsiębiorczości mieszkańców. Żróżnicowanie wynika z historii, relacji centrum – peryferie, "renty położenia", efektów działań władz regionalnych i lokalnych oraz wspólnoty mieszkańców. Ponadto przedsiębiorczość jako swoisty element umiejętności podejmowania działań, które przekładają się na konkretne rozwiązania i przedsięwzięcia gospodarcze wpływające na rozwój gospodarczy. Udział obszarów wiejskich w powierzchni kraju (90%) oraz zamieszkiwanie ich przez 38% ludności warunkuje rolę przestrzeni jako terenu, na którym skupiają się 2 podstawowe funkcje gospodarcze, tj. rolnictwo i leśnictwo, które oparte są na wykorzystaniu przestrzeni. Zróżnicowanie przestrzenne wynika z oddziaływania czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych regionach. Większość autorów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich podkreśla znaczenie uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalnej w wyborze kierunków rozwoju danego regionu. Istotną kwestią tego rozwoju są uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze, które mogą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy i pozarolniczych źródeł dochodu, a tym samym wpływać na wyższy standard życia mieszkańców. Taki poziom w warunkach globalizacji gospodarki można tylko osiągnąć poprzez zrównoważony rozwój. W pracy przedstawiono oryginalne i wcześniej niepublikowane scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Scenariusze te opierają się na wynikach analizy, które są syntezą propozycji teoretycznych i własnych dociekań autorów.
EN
Development scenarios of rural areas result from their diversification as well as the degree of inhabitants’ enterprise. The diversification is the result of history, relations between "the centre and the outskirts", "the pension of the location", the effects of work of local authorities as well as the inhabitants’ union. Moreover, enterprise as a specific element of the ability of undertaking actions, which turn into tangible solutions and economic enterprises influence an economic development. The participation of rural areas in the area of Poland and the fact that they are inhabited by 38% of the population, conditions the role of the space as the area in which two basic economic functions come together: agriculture and forestry, which are based on the usage of the space. Spatial differentiation results from the effects of internal and external factors, influencing the scenarios of development of rural areas in particular small regions. The majority of authors examining the problem of the development of rural areas emphasizes the significance of spatial conditions and special local features, while choosing the direction of development of a given region. Significant issues in this development are natural as well as social and economic conditions, which can be propitious to the creation of new employment and non-agricultural sources of income and simultaneously affect higher standard of living of inhabitants. Such level in the face of economy’s globalization can only be achieved through sustainable development. The work presents original and earlier unpublished scenarios of sustainable development of rural areas. These scenarios are based on the results of the analysis, which constitute a synthesis of theoretical suggestions and individual assumptions of the authors.

Year

Issue

Pages

243-255

Physical description

Dates

published
2008

Contributors

 • Katedra Ekonomii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Ekonomii i Studiów Europejskich, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

 • Czaja S., Hałasa J.M., Rumianowska I. 1997. Realizacja strategii ekorozwoju na poziomie społeczności lokalnej. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 22, s. 33–45.
 • Fiedor B. (red.). 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7110-868-0.
 • Fiedor B. 2004, Polska polityka rolna w kontekście przejścia od tradycyjnej polityki rolnej (CAP) do polityki zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej (CARP). W: Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską. Lądek Zdrój: I-BIS, Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 31. ISBN 83-85773-68-1, s. 57–69.
 • Koreleski D. 2001. Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską. Dysertacja doktorska, maszynopis, AE Kraków.
 • Krakowiak-Bal A. 2005. Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. W: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Seria: Rozprawy nr 3. Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Terenów Wiejskich PAN. ISBN
 • Łojewski S., Iwicki S. 1999. Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz: Wyd. ATR. ISBN 83-87274-86-0.
 • Pajda R. 1997. Warunki wdrażania ekorozwoju w układzie gmin. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 22, s. 46–52.
 • Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. UAM. ISBN 83-232-0796-8.
 • Piontek B. (red.). 2002. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13787-8.
 • Rosner A. 2005. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN. ISBN 83-89900-00-9.
 • Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-0917312-0-0.
 • Siekierski J. 2004. Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich. W: Pałasz L. (red.). Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Szczecin: Wyd. Akademii Rolniczej. ISBN 83-921234-0-9.
 • Wojewodzic T. 2002. Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa małopolskiego. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu: Agrobiznes" 941, s. 483–487.
 • Wojewodzic T., Popławski Ł. 2006. Przestrzenne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie świętokrzyskim ze względu na poziom zrównoważenia rozwoju. Referat przygotowany na konferencję jubileuszową 60-lecia Prof. B. Fiedora.
 • Zawisza S., Pilarska S. 2003. Liderzy wiejskich społeczności lokalnych. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 1/2, 2003 (34), Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, s. 55–68.
 • Żmija J. 2003. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W: Przedsiębiorstwo i rynek pod red. M. Łaguna. Olsztyn: Wyd. UWM. ISBN 83-89112-70-1, s. 11–24.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06668ed5-d085-4c72-af42-a78241e07ccc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.