Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 2 (60) | 357-371

Article title

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w świetle Konstytucji R P

Authors

Content

Title variants

EN
The right to social assistance benefits in the light of the Polish Constitution

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące prawa do świadczeń z pomocy spo-łecznej w świetle Konstytucji RP. Celem jego jest przedstawienie zasad i norm prawnych odnoszących się wprost do tego prawa. Na podstawie materiału w nim zgromadzone-go można zasadnie przypuszczać, że wśród wartości i norm określonych w Konstytu-cji i odnoszących się do sfery praw socjalnych człowieka na szczególną uwagę zasługuje godność człowieka, a także zasada pomocniczości, które to zasady znajdują odniesienie do problematyki dotyczącej pomocy społecznej.
EN
This article discusses the right to social assistance benefits in the light of the Polish Con-stitution. Its purpose is to present the principles and legal norms directly related to this law. On the basis of the material contained therein, it can reasonably be assumed that among the values and norms specified in the Constitution and relating to the sphere of human social rights, human dignity deserves special attention, as well as the principle of subsidiarity, which are related to the issues of social assistance.

Year

Issue

Pages

357-371

Physical description

Dates

published
2021-04-30

Contributors

author
 • Uniwersytet R zeszowski

References

 • Bosek L., Wild M., Kontrola konstytucyjności prawa, zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne, Warszawa 2014.
 • Gapski M., Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w świetle Konstytucji RP, „Rocznik Administracji Publicznej” 2018.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Golinowska S., Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego, „Polityka Społeczna” 1998, nr 7.
 • Łączkowski W., Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków publicznych,
 • „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2004, nr 1.
 • Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 25, również S. Golinowska, Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego, „Polityka Społeczna” 1998, nr 7.
 • Miemiec M., Stany nadzwyczajne (Stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa i Administracji” Wrocław 2016, nr 106.
 • Millon-Delson Ch., Zasada subsydiarności – historia, oraz problemy współczesne, [w:] Subsydiarność, red. D. Mielczarek, Warszawa 1996.
 • Miruć A., Radwanowicz J. Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003.
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
 • Popławska E., Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 2000.
 • Popławska E., Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Sierpowska I., Istota i zasady udzielania pomocy społecznej, [w:] Meritum pomoc społeczna wsparcie socjalne, red. I. Sierpowska, Warszawa 2016.
 • Sierpowska I., Zasada pomocniczości w pomocy społecznej, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2009, nr 79.
 • Sroka T., Ograniczenie praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku
 • z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, „Palestra” 2020, nr 6.
 • Staręga-Piasek J., Pomoc społeczna w Polsce, Warszawa 1988.
 • Stopka K., Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa 2009.
 • Ślebzak K, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.
 • Szklarski G., Konstytucyjne prawa socjalne na tle zasad sprawiedliwości społecznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 3.
 • Tuleja P., Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Tuleja P., Pandemia Covid-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, „Palestra” 2020, nr 9.
 • Wrona K., Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnrgo, „Casus” 2004, nr 34.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0667159d-b955-4d22-bc1c-d3d7b22e5bfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.