Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 3/2006 (13) | 8-22

Article title

Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie

Content

Title variants

EN
The Regional And Local Scale - Essence, Development And Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych ze skalą regionalną i lokalną, takich jak definiowanie i określanie skali regionalnej i lokalnej oraz ich powiązań, rozwój regionalny i lokalny, zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwojowych. Omawiając te zagadnienia, zwrócono uwagę na systemowe ujęcie obszaru (gminy, powiatu, województwa) oraz na uwarunkowania ich działania oraz oddziaływania na zmiany ich struktury.
EN
The article discusses the notions related to the regional and local scale, such as: defining regional and local scale and their connections; regional and local development; the management of regional and local development, with special attention paid to the development strategies. In the discussion of the above notions, emphasis is put on the systemic approach to the concept of an area (a commune, a district, a province) and on the conditions for their activities and impact on changing their structures.

Keywords

Year

Issue

Pages

8-22

Physical description

Dates

published
2006-06-15

Contributors

References

 • Adamowicz, M. 2003. Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. w: Strategie rozwoju lokalnego, t. 1, s. 11-20. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Domański, T. 2000. Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Warszawa: Wyd. Agencji Rozwoju Komunalnego.
 • Fiedor, B. 2001. Ochrona środowiska-ile rynku, ile państwa, Warszawa: PTE (referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich).
 • Kołodziejski, J. 1995. Kształtowanie rozwoju regionalnego w procesie transformacji krajów postsocjalistycznych. w: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Warszawa: Wyd. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 119-148.
 • Nowakowska, A 2000. Strategia jako narzędzie stymulowania rozwoju gminy. w: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Łódź: Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Srodowiska.
 • Olesiński, Z. 2005. Zarządzanie w regionie. Polska-Europa-Świat, Warszawa: Wyd. Difin.
 • Pawłowski, G. 2003. Wpływ strategii instytucji publicznych na kierunki rozwoju systemu gospodarczego. Polityka Gospodarcza, nr 7-8, s. 217-228.
 • Potoczek, A. 2003. Polityka regionalna i lokalna, Toruń: Wyd. TNOiK.
 • Spychalski, G. 2005. Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa: Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Skrzeszewski, Cz. 1976. Integralny rozwój gospodarczy, Warszawa: Wyd. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Trojanek, M. 1994. Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Poznań: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, z. 137.
 • Wiatrak, A P. 2005. Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy. w: Zarządzanie rozwojem lokalnym, Białystok: Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, s. 39-48.
 • Wilkin, J. 1997. Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym. w: Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. I, s. 11-18.
 • Wojtasiewicz, L. 1997. Czynniki rozwoju lokalnego-nowe ujęcia metodologiczne. w: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej. Wyd. Naukowe PWN, Biuletyn KPZK, z. 177, s. 7-18.
 • Ziółkowski, M. 2005. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 75-134.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-066cf344-b217-4d80-a8e2-e6857a354a75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.