Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (357) | 317-327

Article title

Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Attitudes of the Generation Y towards Enterprises’ Advertising Activities
RU
Отношение поколения Y к рекламным действиям предприятий

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie charakterystyki młodych ludzi, reprezentujących generację Y na rynku oraz określenie ich postaw wobec działań marketingowych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem wybranego obszaru marketingu, tj. reklamy. Na potrzeby pracy przeprowadzono badanie jakościowe i ilościowe, zrealizowane w styczniu 2014 roku. Jednocześnie wyniki badań ilościowych odniesiono do analogicznego badania przeprowadzonego przez autora w roku 2004. Pokolenie określane mianem „pokolenia Y”, będące obecnie w wieku 13-33 lata, stanowi ponad 36% ludności Polski i odgrywa istotną rolę na rynku. Osoby należące do tej grupy wyróżniają się wśród innych pokoleń charakterystycznymi cechami, m.in.: dużą pewnością siebie, przedkładaniem jakości życia i doświadczenia życiowego nad posiadanie, wykształceniem i gotowością dalszego rozwoju, tolerancyjnością i otwartością na to, co inne. Generacja ta stanowi zasadniczą grupę docelową jako odbiorca większości dóbr konsumpcyjnych oraz wielu usług. Ważne jest zatem zrozumienie zwyczajów, stylu życia, postaw i preferencji zakupowych tej grupy. Wśród generacji Y reklama częściej wzbudza emocje negatywne niż pozytywne. Respondenci mają jasno sprecyzowane oczekiwania wobec reklam ‒ żądają konkretnych informacji o towarze i niewielu godzi się na nadużywanie w podkreślaniu jego zalet. Większość ankietowanych dostrzega zagrożenia płynące z reklamy. Jednak z drugiej strony reklama spełnia swoją rolę, gdyż konsumenci zachęceni przedstawionymi w niej informacjami dokonują pod ich wpływem zakupów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present characteristics of young people representing the generation Y in the market and to describe their attitudes towards enterprises’ marketing activities, with consideration of the selected area of marketing, i.e. advertising. For the purposes of the study, the author carried out a qualitative and quantitative survey, implemented in January 2014. At the same time, he referred quantitative surveys findings to the similar survey conducted by the author in 2004. The generation called the Generation Y, being at present 13-33 years old, accounts for more than 36% of the population of Poland and plays an important role in the market. Individuals belonging to this group distinguish themselves among other generations with characteristic traits, inter alia, high self-confidence, putting the quality of life and life experience before possession, education, and readiness to further develop oneself, tolerance and openness to what is different. This generation is the basic target group as the recipient of most consumer goods and many services. Therefore, it is important to understand the habits, lifestyle, attitudes and purchasing preferences of this group. Among the generation Y, advertising more often raises negative emotions than positive. Respondents have clearly specified expectations towards advertisements ‒ they demand specific information about the good, and few agree with abuse in emphasising its advantages. Most respondents perceive threats issuing from advertising. However, on the other hand, advertising fulfils its role as consumers encouraged by the information presented therein do shopping under its influence. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить характеристики молодых людей, представляющих поколение Y, на рынке, а также определить их отношение к маркетинговым действиям предприятий, с учетом избранной области маркетинга, т.е. рекламы. Для нужд работы провели качественное и количественное исследование, осуществленное в январе 2014 г. Одновременно результаты количественных исследований соотнесли с аналогичным исследованием, проведенным автором в 2004 г. Поколение, называемое «поколением Y», которому в настоящее время 13-33 года, составляет свыше 36% населения Польши и играет существенную роль на рынке. Лица, входящие в эту группу, выделяются среди других поколений характерными чертами, в частности, большой самоуверенностью, предпочтением качества жизни и жизненного опыта, а не обладания, образования и готовности к дальнейшему развитию, толерантности и открытости к тому, что другое. Это поколение представляет собой основную целевую группу в качестве покупателя большинства потребительских благ и многих услуг. Следовательно, важно понять обычаи, образ жизни, отношения и закупочные предпочтения этой группы. Среди поколения Y реклама чаще возбуждает негативные эмоции, нежели позитивные. У респондентов ясно выраженные ожидания в отношении реклам ‒ они требуют конкретную информацию о товаре, и немногие согласны со злоупотреблением в подчеркивании его достоинств. Большинство опрошенных видят угрозу, вытекающую из рекламы. Однако, с другой стороны, реклама выполняет свою роль, ибо потребители, уговариваемые представленной в ней информацией, совершают под ее влиянием покупки. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

317-327

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego

References

 • Bleedrorn G. (2013), Say hello to the mMillennial Generation, ABA Bank Marketing.
 • Coupland D. (1998), Pokolenie X. Opowieści na czas przyśpieszającej kultury, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Doroszewski W. (red.) (2014), Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl
 • Bross T. (2014), Trailblazers 40 below, Credit Union Times.
 • Olejniczuk-Merta A. (2003), Współczesne dylematy młodych konsumentów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa.
 • Reisenwitz T.H., Iyer R. (2009), Differnces in generation X and generarion Y: imlications for the organization and marketers, “Marketing Management Journal”.
 • Twengee J.M. (2006), Generation Me. Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before, Free Press, New York.
 • Ulrich J.M., Harris A.L. (2003), GenXegesis: Essays on Altetnative Youth (Sub)Culture, Popular Press, London.
 • “Trends E-Magazine” (2012), Understanding the Millennial Consumer, Iss. 113.
 • http:/www.stat.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-066d84ca-1086-4e5b-8c48-77e10139d5f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.