Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4(68) | 9–26

Article title

Problemy funkcjonowania nieruchomości niezamieszkałych po wejściu w życie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Content

Title variants

EN
Problems with the functioning of uninhabited real estates after the entry into force of the Act of 19th July 2019 amending the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities and Certain Other Acts

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article contains a description of the relationship between the consent of the owner of uninhabited real estate and the public law obligations resulting from the submitted declaration concerning the amount of the fee for municipal waste management. The author negatively assesses the legal solutions that give owners of uninhabited real estates the freedom to choose whether they want to be included in the municipal waste management system. Given the massive scale of performance of the service of waste collection and management, the tightness of the system is important, which is not guaranteed by the regulations adopted by the legislator.

Year

Issue

Pages

9–26

Physical description

Contributors

 • Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, BIAŁYSTOK, POLSKA, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3849-4208

References

 • Barczak A., Pozycja prawna wójta w ochronie środowiska [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. K. Małysa-Sulińska, M. Stec, 2014, LEX.
 • Czepiel P., Gospodarowanie odpadami komunalnymi w obliczu zmian wprowadzonych ustawą z 1 lipca 2011 r., „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.
 • Florczak-Wątor M., Art. 2 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, 2019, LEX.
 • Jezierska-Markocka A., Markocki M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2019.
 • Klatka J., Kuźniak M., Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin, 2012, LEX.
 • Kornaszewska J., Zasada „lex retro non agit”. Czy prawo nie działa wstecz?, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 2(42), https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.09.
 • Kropiewnicka M., Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012, nr 4.
 • Modrzejewski A.K., Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 1–2.
 • A. Specht-Schampera A., In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych, „Przegląd Komunalny” 2018, nr 2.
 • Spotowski A., Zasada lex retro non agit (geneza, uzasadnienia, zasięg), „Palestra” 1985, nr 29/9.
 • Stachurski W. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, 2019, LEX.
 • Teszner K., Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a obowiązek przestrzegania tajemnicy skarbowej, „Prawo Finansów Publicznych” 2013, nr 10.
 • Teszner K., Tajemnica skarbowa i odpowiedzialność administracji gminnej za jej naruszenie w kontekście przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cz. 1, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 7.
 • Teszner K., Tajemnica skarbowa i odpowiedzialność administracji gminnej za jej naruszenie w kontekście przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cz. 2, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 8.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-066f219f-edaf-4a0f-8caa-ce2274b4f54b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.