PL EN


2015 | 218 | 55-74
Article title

Współczesne modele gospodarki rynkowej a tworzenie dobrobytu

Content
Title variants
EN
Modern models of market economy and creation of prosperity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania dobrobytu gospodarek, z wykorzystaniem wskaźników opisujących produktywność, podział dochodu, wynagrodzenia, koszty życia, pozwalają ocenić relacje między sytuacją danej gospodarki i jej pozycją na rynku światowym a poziomem życia społeczeństwa. W niniejszym opracowaniu podjęto taką próbę w odniesieniu do gospodarek Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Szwecji, które realizują różne modele gospodarki rynkowej. Wyniki analizy pokazują, ż e poszczególne kraje charakteryzują się znacząco odmiennymi osiągnięciami w zakresie dobrobytu.
EN
Research on prosperity in economies, using indicators describing productivi-ty, income distribution, salaries, cost of living, allow to assess the relationship between the situation of the economy, its position on the world market and the quality of living. In this study, it was such an attempt in relation to the economies of China, Russia, the United States and Sweden, which implement different models of market economy. The results of the analysis show that countries are characterized by significantly different achievements in the field of welfare.
Year
Volume
218
Pages
55-74
Physical description
Contributors
References
  • Auleytner J. (2012), Globalne problemy społeczne, „Biuletyn PTE”, nr 2.
  • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. III (1972), The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York.
  • Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? DIFIN, Warszawa.
  • [www 1] http://databank.worldbank.org/data/download/WDI_excel.zip (dostęp: 17.10.2014). [www 2] https://www.worldcompetitiveness.com (dostęp: 07.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0671e8a7-4ede-4065-a78c-d37ac5128221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.