PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) | 102-111
Article title

Milczenie tekstu – milczenie ciała. Włosy i łzy – o Jawnogrzesznicy

Authors
Title variants
EN
Hair and Tears. The Silence of the Text - the Silence of the Body on the Sinful Woman
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsza i największa tajemnica poznania: „obecność niedostępnego…” (odwołania do Heideggera) wiąże się z zadaniem interpretacji, jako „poszukiwania tego, co niewypowiedziane w tym, co wypowiedziane”. W tym kontekście proponujemy metodę egzegezy tekstu odkrywającą to, o czym tekst milczy. I druga, podobna tajemnica: milczenie ciała, jego niedostępność dla logosu. Teksty powstające „z ciała”: to w większości teksty – dzieła sztuki. Wskazane są odnośne wątki Ewangelii. Podana jest, jako przykład wagi „niewypowiedzianego” w narracji tekstu, szczegółowa analiza jednego sławnego przypadku i tekstu: Ewangelii o Jawnogrzesznicy i jej śladów w narracjach o „namaszczeniu” w całej Ewangelii, oraz naszkicowana krystalizacja Tradycji. Podane są hipotezy dowodowe „niewypowiedzianego” utożsamienia wątku i postaci Jawnogrzesznicy, kobiety z Betanii i Marii Magdaleny.
EN
The first and greatest mystery of cognition: “the presence of the inaccessible:...” (reference to Heidegger) is associated with the task of interpretation, conceived as a quest for that, which is inarticulated in that which is articulated. In this context we propose the method of an exegesis of the text, discovering that about which the text remains silent. And a second, similar mystery: the silence of the body and its inaccessibility for logos. The majority of texts emerging ”from the body” are works of art. See: suitable motifs from the Gospel. An example of the importance of the “inarticulated” in the narration of the text is a detailed analysis of a single famous instance: traces of the Sinful Woman in narrations about ”anointment” as well as a sketched crystallisation of Tradition. The author provides testimonial hypotheses of the “inarticulated” identification of the motif and person of the Sinful Woman, the woman from Bethany and Mary Magdalene.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
102-111
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-067301fc-8b61-4c5d-affb-1ff72fa6aab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.