Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 261-277

Article title

Kariera zawodowa kobiet w ujęciu etyczno-społecznym

Authors

Content

Title variants

EN
Women’s Career in Ethical and Social Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Najwłaściwszym kryterium konstytuującym znaczenie kariery zawodowej dla człowieka, a w szczególności dla kobiety, jest ujęcie jej w kategorii wartości, co spróbowano przedstawić w niniejszym artykule. Analiza i dane statystyczne prezentują, na jakiej pozycji w hierarchii wartości stoi kariera zawodowa i jak wielkie znaczenie ma dla życia poszczególnej jednostki. Jak postrzeganie pracy odbija się na tworzeniu sieci kontaktów międzyludzkich, pokażą analizy poszczególnych tekstów źródłowych, a wśród nich dokumenty kościelne. Przedmiotem badań objęty jest tak zwany ,,geniusz kobiety”. Termin ten wywodzi się z papieskiego nauczania Jana Pawła II, który w ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasadnicze kwestie dotyczące kobiecej natury i jej osoby. Aby nakreślić jego koncepcję widzenia wspomnianego ,,geniuszu”, analizą zostaną objęte jego własne, opublikowane dokumenty, jak i nawiązania do nich w innych tekstach. Artykuł podejmuje również próbę spojrzenia na karierę zawodową kobiet i macierzyństwo jako dwa obszary możliwe do jednoczesnej realizacji, bez dyskryminacji któregokolwiek z nich. Stanowić on będzie propozycję odpowiedzi na postulat pogodzenia ze sobą podstawowych potrzeb kobiet: życia małżeńskiego, rodzinnego, społecznego i zawodowego.
EN
The most appropriate criterion constitutive importance of career for a man, especially for a woman is placed her in the category of value, what attempt to present in this article. Analysis and statistics presented, what position in the hierarchy of values is career and how important it is for the life of a particular individual. As the perception of the work reflects on relationships, show analysis of individual source texts, among them the church documents. The research is covered by the so-called ,,genius of women” The term derives from the papal teaching of John Paul II, who in this way wanted to draw attention to the fundamental issues relating to women’s nature and her person. To outline his view, the concept mentioned ,,genius”, the analysis will be covered by his own published documents, and references to them in other texts. Article shall also attempt to look at the careers of women and motherhood as two possible areas for simultaneous execution, without discrimination of any of them. It will be the proposal response to the demand to reconcile the basic needs of women: married life, family, social and professional.

Keywords

Year

Issue

38

Pages

261-277

Physical description

Contributors

 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski

References

 • Kariera, w: Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, Warszawa 2003, t. XIV, s. 300.
 • Baka, Ł., Wymagania w pracy i w rodzinie a satysfakcja z pracy i satysfakcja z małżeństwa. Mediująca rola konfliktów między pracą i rodziną, ,,Polskie Forum Psychologiczne” 1 (2012), s.171-186.
 • Balcerzak-Paradowska, B., Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w: Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, Białystok 2008, s. 11-26.
 • Bełch, Ł., Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Kielce 2007.
 • CBOS, Kobieta pracująca. Komunikat z badań, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_028_13.PDF [28.09.2016].
 • CBOS, Wartości i normy. Komunikat z badań, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF [20.09.2016].
 • Chmielewski, M., Odkryć „Geniusz Kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety, w: Mulieris Dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 45-59.
 • Chojnacki, K. J., Etyka pracy: cel czy środek? Elementy katolickiej nauki społecznej w podstawach etyki pracy, w: Praca, społeczeństwo, gospodarka: między polityką a rynkiem, red. J. Osiński, Warszawa 2011, s. 31-49.
 • Doniec, R., Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne rodziny w świadomości trzech pokoleń, Kraków 2001.
 • Doroszewski, W., Geniusz, http://sjp.pwn.pl/szukaj/geniusz [20.03.2013].
 • Duda, W., Kukla, D., Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy, Częstochowa 2010.
 • Frąckowiak, M., Role rodzinne, zawodowe i konsumenckie jako czynnik konstruowania tożsamości kobiet i mężczyzn w warunkach „różnorodności teraźniejszości”, „Roczniki Socjologii Rodziny” 15 (2003), s. 63-83.
 • Gębski, M., Rynek pracy. Wybrane problemy, Kielce 2008.
 • Gizicka, D., Praca zawodowa kobiety a jej miejsce w rodzinie, w: Społeczeństwo, przestrzeń, rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, red. M. Szyszka, Lublin 2009, s. 317-330.
 • Glac, E., Kariera zawodowa i aktywność edukacyjna, jako szansa samorealizacji współczesnej kobiety, Wrocław 2005.
 • Grochowska, I., Kobieta w macierzyństwie, ,,Fides et Ratio” 4 (2010) , s. 31-37.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici“, Rzym 1988. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981 Jan Paweł II, Encyklika „Centisimus annus”, Watykan 1991.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Evangrlium vitae”, Watykan 1995.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Watykan 1981.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa maryjnego odprawionego na lotnisku w Muchowcu podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny, Katowice 1983.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem”, Rzym 1988.
 • Jan Paweł II, List do kobiet „A cascuna di voi”, Watykan 1995.
 • Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, Rzym 1963.
 • Januszek, H., Planowanie karier zawodowych – nowy instrument motywowania pracowników, Poznań 1998.
 • Kargul, J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Wrocław 2001.
 • Kobieta jest ukoronowaniem dzieła stworzenia, http://ekai.pl/diecezje/x64431/kobieta-jestukoronowaniem-dziela-stworzenia/ [16.04.2013].
 • Kolasińska, E., Praca jako cenna wartość, w: Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2011, s. 191-205.
 • Krajewska, A., Wartość pracy zawodowej i życia rodzinnego dla kobiet z małego miasta. Przykład mieszkanek Opoczna, w: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, red. M. Fuszara, Warszawa 2002, s. 139-160.
 • Kukla, D., Bariery rozwoju zawodowego kobiet, w: Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej dla człowieka, red. A. Augustyn, A. Łacina Łanowski, Łódź 2010, s. 314-320.
 • Marszalik, M., Godność i powołanie kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, http://www.szyran.republika. pl/marszalik.pdf [20.04.2015].
 • Milian, L., Praca, osobowość, kierowania: wybrane zagadnienia dla studiujących kierunek Zarządzanie, Częstochowa 2002.
 • Nowacki, Ł., Leksykon pedagogiki pracy, Warszawa 2004.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompedium społecznej nauki Kościoła, Kielce 2005.
 • Pietrowa-Wasilewicz, A., Jan Paweł II dostrzegał geniusz kobiety, http://ekai.pl/wydarzeniatemat_ dnia/x39453/jan-pawel-ii-dostrzegal-geniusz-kobiety/ [11.04.2013].
 • Poczęsna, J., Wymagania rynku pracy w kontekście budowania kariery zawodowej, „Problemy Profesjologii”, 1 (2006), s. 97-114.
 • Prawo Boże jest nad prawem stanowionym, http://ekai.pl/wydarzenia/komentarze/x64543/prawoboze-jest-nad-prawem-stanowionym/ [21.04.2013].
 • Przemówienie Jana Pawła II do włókniarek z łódzkich zakładów przemysłu bawełnianego „Uniontex”, Łódź, 13.06.1987.
 • Przemówienie pożegnalne Jana Pawła II na lotnisku w Balicach, Kraków, 16.08.1991.
 • Przemówienie pożegnalne Jana Pawła II wygłoszone podczas spotkania z wiernymi w Sosnowcu,
 • 14.06.1999.
 • Suchar, M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003.
 • Sztumska, B., Sztumski, J., Człowiek w świecie wartości, Katowice 2002.
 • Watykan o kobiecie i mężczyźnie, http://ekai.pl/wydarzenia/x7676/watykan-o-kobiecie-i-mezczyznie/ [15.04.2013].
 • Wiatrowski, Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06783f2e-3399-45b5-bc08-a36e86aa628a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.