Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | Wydanie specjalne 2013 | 93-102

Article title

Anioły w Koranie

Authors

Content

Title variants

EN
Angels in Qur’an

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Koranie, świętej księdze muzułmanów, słowo anioł (malak) spotykamy częściej niż osiemdziesiąt razy. W islamie anioł to duchowa siła czy istota, która podaje ludziom dobre uszczęśliwiające myśli, zwierzętom zaś podsuwa zbawcze przeczucie lub w jakiś inny sposób pozostaje w służbie natury i życia. Aniołowie bezpośrednio służą Bogu, towarzysząc ludziom i pozostałym istotom i współdziałając z nimi. Koran daje czytelnikowi całościowy i rozmaity obraz aniołów w islamie. Przeprowadzona analiza wybranych tekstów Koranu daje nam fundamentalną koraniczną wiedzę o istotach duchowych, które, tak jak ludzie, stworzone zostały dla służby Bogu i przebywaniu z Nim w szczęśliwości. Wiedza o aniołach i wiara w nich powinny wspierać wierzącego na drodze zbawienia, wzmacniać jego wiarę, poczucie bezpieczeństwa i obecności wspomagających aniołów i Boga. Wiara w anioły jest bardzo ważną częścią wiary muzułmańskiej, ma bogatą tradycję i historię. Aniołowie odgrywają znaczącą rolę w życiu człowieka, towarzyszą mu przez cały czas jego bycia na ziemi i istnienia po śmierci. Jest nieodłączną rzeczywistością egzystencji muzułmanina.
EN
In Qur’an, the Muslims’ holy book, the word angel (malak) may be read more than eighty times. In Islam, angel is a spiritual power or creature, who gives good pleasing thoughts to people and saving premonitions to animals and who serves the nature and life in some other way. The angels serve directly to God while accompanying people and other creatures, co-operating with them. Qur’an gives the reader a comprehensive portrait of the angels in Islam. The analysis of selected excerpts from Qur’an gives the readers fundamental Qur’anic knowledge about spiritual creatures who, just like people, were created to serve God and be with Him in happiness. The knowledge of angels and the faith in them should support a believing person on their way to salvation, strengthen their faith, the feeling of security and of supporting angels and God’s presence. The faith in angels is a very considerable part of Muslim faith, has a rich tradition and history, is a Muslim’s existence’s inevitable reality. Angels play a significant role in the lives of people, accompany them all the time of living on the Earth and during their existence after death.

Keywords

PL
EN

Journal

Year

Pages

93-102

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

  • G. Davidson, Harut, [w:] A. Kowalska (red.), Słownik aniołów, w tym aniołów upadłych, Poznań 1998
  • S. Balic, Anioł, [w:] A. Khoury (red.), Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, Warszawa 1998
  • А. Адель, Коран Перевод смысла аятов и их краткое толкование, b.m.w. 2008
  • А. Ас-Саади, Толкование Священного Корана Облегчение от Великодушного и Милостивого, Moskwa 2006, t. II
  • М. Пиотровский, ‚Йса, [w:] Л. Негря (red.), Ислам: энциклопедический словарь, Moskwa 1991
  • У. Aль-Ашкар, Мир джинов и шайтанов, Kazań 2008
  • У. Aль-Ашкар, Мир благочестивых ангелов, Moskwa 2008

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06830ea5-1fde-4d20-9a03-cd61c7978424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.