Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | Tom VII (XLVIII), fasc. A | 41-44

Article title

Отчет об исследованиях В Танаисе В 2006 ГОДУ (раскоп XXV)

Title variants

EN
Report on research in Tanais in 2006 (trench XXV)
PL
SPRAWOZDANIE Z BADAN W TANAIS W 2006 ROKU (WYKOP XXV)

Languages of publication

RU EN PL

Abstracts

EN
In 2006 the Polish section of the IA RAN Ar-chaeological Expedition to the Lower Don continued exca-vations in trench XXV located on the western border of Western Tanais. The investigations were focused on two areas. Defensive ditch (squares 22-25). The new squares explored this season are situated to the south of the section of the defensive ditch investigated previously. The layers filling the ditch were dated to the first few centuries AD. The assemblage was made up pri-marily of different types of amphorae: pseudo-Kos, types C and D in D.B. Selov’s classification and the red-clay Bosporan storage containers from the 2nd-3rd centuries AD. Coming from this part of the excavations was a fragment of a Hellenistic terracotta figure, a stopper made from a reused gray-clay vessel base, part of whetstone and a stone net-sinker. Western town - area of the entry road (squares 100-105) A layer of refuse continued to be excavated in this part of the dig. The layer was disturbed by numerous pits and cuts, resulting in a very mixed assemblage of finds, covering a period from the Hellenistic through Late Antiquity. One should note structural differences in archaeological material from the eastern part of the explored area (squares 101, 102,104) and the western part (squares 100, 103, 105). Artifacts from the Roman and Late Antique period predominate in material from the eastern part of the sector with rare Hellenistic finds. The material from the western part is foremost of Roman date. Architectural remains in the shape of wall 4 were discovered at the intersection of squares 102-103. The preserved length of this wall is 1.20 m; it takes an east-west course, similarly as wall 5 uncovered in the eastern part of square 101. A 3.00 m long section of the latter wall was explored and to the north of it, a paved area measuring 3.20 by 4.00 m. The pavement consisted of a few large flat slabs and a series of medium-sized stones. The data obtained this season are still too spotty to support even a general understanding of the architectural arrangement of the area at the entrance to the western part ofTanais.
PL
W 2006 roku polski oddział Ekspedycji Archeologicznej Dolnego Donu IA RAN kontynuował prace w wykopie XXV, położonym na zachodniej granicy Tanais Zachodniego. W tym sezonie wykopaliskowym badania skoncentrowane były na dwóch odcinkach. Rów obronny (kwadraty 22-25) W tym sezonie badawczym zostały założone nowe kwadraty 22-25, znajdujące się na południe od dotychczas przebadanej części rowu obronnego. Eksplorowano warstwy kulturowe stanowiące wypełnisko rowu obronnego i datowane na okres pierwszych wieków naszej ery. Materiał zabytkowy stanowiły przede wszystkim fragmenty amfor różnych typów: pseudo-Kos, typu C i D wg klasyfikacji D.B. Szełowa oraz czerwonoglinianych amfor bosporań-skich datowanych na 11-111 w. n.e. Z zabytków wydzielonych pochodzących z tej części wykopu wymienić należy: fragment hellenistycznej terakoty, zatyczkę wykonaną z wtórnie wykorzystanego dna naczynia szaroglinianego, fragment kamiennej osełki oraz fragment kamiennego obciążnika do sieci rybackiej. Zachodnia część miasta - rejon wjazdu (kwadraty 100-105) Kontynuowano eksplorację warstw o charakterze odpadkowym zalegających w tej części wykopu. Warstwy te były przecięte licznymi jamami i wkopami. Bogaty materiał zabytkowy pochodzący z tych warstw był bardzo przemieszany - od epoki hellenistycznej po czasy późnego antyku. Zaznaczyć należy różnicę w strukturze materiału archeologicznego, pochodzącego ze wschodniej (kwadraty 101, 102, 104) i zachodniej (kwadraty 100, 103, 105) części badanego obszaru. W materiale z części wschodniej dominują artefakty datowane na okres rzymski oraz późnoantyczny. Występują w nim również nieliczne zabytki pochodzące z epoki hellenistycznej. Materiał z części zachodniej stanowią przede wszystkim artefakty datowane na okres rzymski. Na granicy kwadratów 102-103 odkryto pozostałości architektoniczne w postaci muru 4 o zachowanej długości 1,20 m, biegnącego po linii wschód-zachód. Tę samą orientację posiada mur 5 odkryty we wschodniej części kwadratu 101, odsłonięty na długości 3,00 m. Na północ od niego zarejestrowano obecność płytowania o wymiarach 3,20 x 4,00 m. Konstrukcja płytowania składa się z kilku dużych płaskich płyt i szeregu średnich kamieni. Wyrywkowość uzyskanych w tym sezonie badawczym danych, nie pozwala na razie odpowiedzieć na pytanie o układ architektoniczny w rejonie wjazdu do zachodniej części Tanais.

Keywords

Journal

Year

Pages

41-44

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-068337b8-f5d9-4306-a7ee-59475a12e992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.