Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 33-48

Article title

Zjawisko prostytucji – analiza teoretyczna

Content

Title variants

EN
The phenomenon of prostitution – theoretical analysis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Prostytucja zaliczana jest do najstarszych patologii społecznych w dziejach świata. Stanowi część rzeczywistości społecznej i jako taka funkcjonuje w przestrzeni społecznej niezależnie od moralnej oceny czy podstaw prawnych jej uprawiania. Nie zmienia to jednak faktu, że w obrębie naszego kręgu kulturowego jest postrzegana w kategoriach działania, którego podejmowanie niezaprzeczalnie wiąże się z odpodmiotowieniem jednostki sprzedającej przypadkowym osobom nie tylko swoje ciało, lecz również własną godność. Prostytucja jest zjawiskiem bardzo złożonym, zarówno ze względu na płeć i wiek osób świadczących odpłatne usługi seksualne, jak też ze względu miejsce wykonywania tej usługi, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz motywy, jakimi się kierują osoby podejmujące taką decyzję. Zjawisko prostytucji ma związki z osieroceniem jednostki. Osierocenie nierzadko wiąże się z częstą zmianą środowisk wychowawczych, co utrudnia proces socjalizacji dziecka i wywiera deformacyjny wpływ na jego psychikę. Takie czynniki, jak brak stabilności emocjonalnej, częsta zmiana wymagań osób ważnych i dezorientacja dotycząca oczekiwań związanych z postępowaniem, brak poczucia bezpieczeństwa czy zmienność autorytetów mogą spowodować nie tylko zaburzenia sfery emocjonalnej, lecz także całej osobowości dziecka. Czynniki osobowościowe odgrywają niemałą rolę w drodze do prostytucji. Osobowość prostytutki swoją etiologią sięga okresu wczesnego dzieciństwa, pozbawionego prawidłowych kontaktów uczuciowych i związków emocjonalnych, co prowadzi do głodu uczuć, a nawet kalectwa uczuciowego. Sam proceder prostytucji skupia wiele w nią zaangażowanych osób. W Polsce jest to co najmniej kilka tysięcy ludzi. Liczba ta obejmuje prostytutki i prostytuujących się chłopców, sutenerów i właścicieli lokali, lekarzy, ochroniarzy, pracowników księgowości i przedstawicieli wielu innych zawodów. Zauważa się wzrost prostytucji agencyjnej, jak też poszukiwania stałego partnera do finansowania studiów, wakacji czy zakupów. Na stronach internetowych znaleźć można ponad tysiąc ofert prostytutek obu płci z całej Polski. Zaznaczyć należy, że większość rynku prostytucyjnego powiązana jest z przestępczością zorganizowaną, ta zaś stanowi niebezpieczeństwo dla ogółu społeczeństwa i całego kraju.
EN
Prostitution is considered to be one of the world’s oldest pathologies. Prostitution is a part of a social reality and as such a phenomena, it functions in the social space despite any moral standards or legal issues connected with it. It doesn’t mean, however, that in the area of our culture prostitution is, undoubtedly, considered to be the mean of objectifying a person who sells not only his or her body, but also dignity. Prostitution is a very complex phenomenon due to gender and age of the people who earn money in such a way, but also due to the place where they do it as well as the remuneration and its amount. All those factors determine why people get to work as prostitutes in the first place. Prostitution has implications in orphanism. Being an orphan is often connected with frequent changes of the places one lives and the environment one is a part of, something which makes the process of a child socialisation much harder and has a misinformation influence of his or her psyche. Such factors as the lack of emotional stability, frequent changes in the expectations articulated by the important people and a confusion as to how to behave because of the them, the lack of the sense of security, the change of authorities, they all may cause not only emotional disorders, but they can change the child’s whole personality. Personality factors are also very important as far as prostitution is concerned. A prostitute’s personality is often disturbed by the lack of normal emotional contacts and relationships, which leads to the emotional hunger and emotional disability. The prostitution itself is a complex phenomenon which engages many people. In Poland there are at least a few thousands of people who work as prostitutes; the number includes women, boys, the procurers, the owners of the service establishments, doctors, bodyguards, accountants and many more. An increase in agency-like services has been noticed, as well as seeking a partner for sponsorship (paying for studies, exotic holidays or shopping). On Polish websites there are over one thousand of prostitute offers, regardless of gender. It should be stressed that the majority of the prostitution service is strongly connected with organized crime, which, on the other hand, is dangerous for the whole society and country.

Year

Issue

1

Pages

33-48

Physical description

Dates

published
2017-06-30

Contributors

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

References

 • Antoniszyn M., Marek A., Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1985.
 • Bębas S., Adamczyk-Bębas W., Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Radom 2011.
 • Bożejewicz W., Prawne, moralne i cywilizacyjne aspekty prostytucji, [w:] Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. M. Jędrzejko, Warszawa – Pułtusk 2006.
 • Budrewicz I., Młodzież o prostytucji – analiza wyników badań, [w:] Młodzież o patologii społecznej i jej niektórych zjawiskach: alkoholizmie, narkomanii, prostytucji, red. T. Sołtysiak, Bydgoszcz 1993.
 • Charkowska K., Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Kraków 2010.
 • Criminal Woman, the Prostitute, and the Normal Woman, ed. C. Lombroso, G. Ferrero, London 2004.
 • Dzieci w prostytucji i pornografii. Wybrane materiały ze Światowego Kongresu, oprac. E. Czyż, Warszawa 1996.
 • Gardian R., Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków 2010.
 • Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2004.
 • Imieliński K., Manowce seksu, Łódź 1990.
 • Jasińska M., Problematyka prostytucji w Polsce, [w:] Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, Warszawa 1976.
 • Jędrzejko M., Między seksualnością a prostytucją, [w:] Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. M. Jędrzejko, Warszawa – Pułtusk 2006.
 • Jędrzejko M., Prostytucja – skala i charakter zjawiska w świetle badań, [w:] Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. M. Jędrzejko, Warszawa – Pułtusk 2006.
 • Jędrzejko M., Sarzała D., Jak (czy w ogóle można) zapobiegać prostytucji?, [w:] Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. M. Jędrzejko, Warszawa – Pułtusk 2006.
 • Kowalczyk-Jamnicka M., Charakterystyka współczesnej prostytucji, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej, red. B. Urban, Kraków 1998.
 • Kowalczyk-Jamnicka M., Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz 1998.
 • Kowalewski I., Prostytucja – rozważania terminologiczne, [w:] Wybrane zagadnienia medycyny społecznej w prac socjalnej, t. 1, red. I. Kowalewski, Kraków 20013.
 • Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2001.
 • Kurzępa J., Prostytucja – historia, uwarunkowania i formy zjawiska, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Warszawa 2005.
 • Lew-Starowicz Z., Słownik seksuologiczny, Warszawa 1986.
 • Maćko J., Prostytucja, Warszawa 1927.
 • Moczydłowska J., Warunki materialne rodziny a prostytuowanie się nieletnich dziewcząt, [w:] „Problemy Alkoholizmu” 1996, nr VI, s. 6.
 • Olak A., Bezpieczeństwo i zagrożenia społeczne – zarys problematyki, Rzeszów 2012.
 • Pietras T., Psychologiczne i psychiatryczne następstwa prostytucji, [w:] Prostytucja. Studium zjawiska, red. B. Kowalczyk, M. Leśniak, Kraków 2013.
 • Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
 • Poznańska M.W., Prostytucja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch, Warszawa 2005.
 • Roberts N., Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, przeł. L. Engelking, Warszawa 1997.
 • Skrzypulec-Plinta V., Jagieła M., Zdrowie ginekologiczne kobiet świadczących usług seksualne, [w:] Prostytucja. Studium zjawiska, red. B. Kowalczyk, M. Leśniak, Kraków 2013.
 • Sztobryn-Giercuszkiewicz J., Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź 2004.
 • Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 1999.
 • Wojciechowska M., Agencja towarzyska: (nie)zwykłe miejsce pracy, Kraków 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0685f898-116a-4d6b-ab12-66cf6a690668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.