Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | nr 15 | 41-58

Article title

Analiza poziomu i struktury długu publicznego w Polsce w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2015-2018

Title variants

EN
Analisys of the public debt level and structure in Poland based on for raports on the implementation ot the state budget for 2015-2018

Languages of publication

Abstracts

PL
Dług publiczny jako zjawisko w zarzadzaniu finansami publicznymi, stanowi poważne wyzwanie dla wielu państw Europy i świata, jak również Polski, ponieważ zbyt wysoki jego poziom zagraża stabilności sfery poublicznej jak i całej gospodarki. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że dług publiczny nie powinnien przekroczyć 3/5 PKB, również traktat ustanawiający Współnotę Europejską ( Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 r.) wskazuje na konieczność zachowania relacji między długiem a PKB na poziomie nie wyższym niż 60%. Ustawa o finansach publicznych dziale II wskazuje co rząd powinnien zrobić jeżeli zostanie przekroczony jeden z trzech limitów relacji długu do PKB. W analizowanym okresie ustawowe limity nie zostały przekroczone, lecz sam dług publiczny systematycznie wzrasta.
EN
Public debt as a phenomenon in the management of public finances is a serious challenge for many Countries in Europe and aroud the world with Poland being one of them because of its excessively high debt posing a thread to the stability of public sector and the entire economy. The Constitution of the Republic of Poland indicates that public debt should not exceed 3/5 of GDP. In similar fashion the Treaty establishing the European Community (Treaty of Maastrich of February 7, 1992) states the necessity of maintaining a balance between the debt and GDP at the level not exceeding 60%. Public Finance Art, Section II, indicates what the government should do if one of the three debt-toGDP ratios is exceeded. In the analyzed period, the statutory limits were not exceeded, but the public debt alone increases systematically.

Year

Issue

Pages

41-58

Physical description

Dates

published
2020-04-01

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

References

 • B. Pietrzak, Z. Pollański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, PWN Warszawa 2004.
 • E. Chojna-Duch, Polskie Prawo Finansowe- Finanse publiczne, Wyd. LexisNexis Warszawa 2002.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, NR 78 poz. 483.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992r.), www.ukie.gov.pl
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZ. U. z 2019 r. poz. 869..
 • Rozporządzeniu Rady (WE) NR 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 • https://pl.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
 • Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, Rada Ministrów Warszawa 2016. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D63A8A44FDDB- 2898C1257FC5003BADA7/%24File/553-OM%C3%93WIENIE.pdf).
 • Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, Rada Ministrów Warszawa 2017. (https://mf-arch2.mf.gov.pl/documents/764034/6023712/20170531_ Omowienie+sprawozdania+za+2016+r.pdf).
 • Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, Rada Ministrów Warszawa 2018. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/42EEAAA67DED2F- 09C125829D002EC6C1/%24File/2559-Om%C3%B3wienie%20 sprawozdania.pdf).
 • Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, Rada Ministrów Warszawa 2019. (https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-roczne-za-2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0690a4d3-9c01-44b2-a0ea-aa5727b2669f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.