Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(222) | 165-198

Article title

From "Solidarność" to Global Solidarity? The Engagement of Polish Civil Society in Development Cooperation

Authors

Content

Title variants

PL
Od „Solidarności” do globalnej solidarności? Zaangażowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego we współpracę na rzecz rozwoju

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper examines the factors that determined the emergence of non-governmental development organizations (NGDOs) in Poland and their impact on the appropriation of development norms and practices by the Polish aid system. These processes are understood as a natural continuation of, on the one hand, the international appeal of the trade union and mass movement "Solidarność" in the 1980s and, on the other hand, the country’s participation, dating back to the Cold War era, in the system of development aid. The contemporary development cooperation system has been shaped by geo-political factors. Polish aid, however, has also benefited from its cooperation with the NGDO sector, which willingly shared its hands-on experience and know-how in providing humanitarian aid, development cooperation, and global education projects. The indirect influence of foreign donors on Polish development cooperation should likewise be acknowledged.
PL
Artykuł przedstawia czynniki, które ukształtowały ewolucję polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w politykę rozwojową oraz wpływ tych podmiotów na przyswojenie praktyk i norm związanych z międzynarodową współpracą na rzecz rozwoju przez rządowy program „Polska pomoc”. Procesy te są rozumiane jako kontynuacja posłania NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej oraz zaangażowania Polski w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju jeszcze z czasów „zimnej wojny”. Współczesny system współpracy rozwojowej ukształtowany został przez czynniki geopolityczne. Niemniej jednak rządowy program „Polska pomoc” zyskał na współpracy z polskim sektorem pozarządowym, który podzielił się swoją wiedzę i doświadczeniem w dostarczaniu pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej. Uwzględniono również pośredni wpływ zagranicznych darczyńców w analizowanych procesach.

Year

Issue

Pages

165-198

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

References

 • Bagiński, Paweł. 2009. „Ewolucja pozycji Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju”. In: P. Bagiński et al. (eds.). Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Bagiński, Paweł et al. (eds.). 2009. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Bauman, Zygmunt. 2013.”Solidarity: A word in search of flesh.” New Eastern Europe 2/2013.
 • Bernhard, Michael. 1996. “Civil Society after the First Transition.“ Communist and Post-Communist Studies 3: 309–330.
 • Chimiak, Galia and Marcin Fronia (eds.). 2012. Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Scholar.
 • Chimiak, Galia. 2014. “Między Zachodem a Globalnego Południa: Innowacje Odwrotne w Polsce.” Kultura – Historia – Globalizacja 16: 17–33.
 • CIVICUS. 2014. An Open Letter to our Fellow Activists across the Globe: Building from below and beyond borders (accessed 03.09.2015 at http://blogs.civicus. org/civicus/2014/08/06/an-open-letter-to-our-fellow-activists-across-the-globe-building-from-below-and-beyond-borders/).
 • Czubek, Grażyna (ed.). 2002. Social Diplomacy. The Case of Poland. International Activity of Polish NGOs and their Dialogue with Government. Warsaw: Stefan Batory Foundation.
 • Dobranowska, Magda. 2003. Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Ministrze Spraw Zagranicznych [relacja] (accessed 16.02.12016 at http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/40393.html).
 • Domber, Gregory F. 2008. Evaluating International Influences on Democratic Development: Poland 1980-1989. Center on Democracy, Development and the Rule of Law Working Papers nr 88.
 • Drążkiewicz-Grodzicka, Elżbieta. 2015. Poland: Attempts at Defi ning Aid by Solidarity, Democracy and Development. In O. Horký-Hlucháň and S. Lightfoot (eds.). Development Cooperation of the ‘New’ EU Member States. Beyond Europeanization. UK: Palgrave Macmillan.
 • Drążkiewicz-Grodzicka, Elżbieta. 2013. “From Recipient to Donor: The Case of Polish Development Cooperation”. Human Organization 1: 65–75.
 • Drążkiewicz-Grodzicka, Elżbieta. 2011. The Emerging Powers and the Changing Landscape of Foreign Aid and Development Cooperation. Public Perceptions of Development Cooperation. Summary Paper 3: POLAND (accessed 24.11.2015 at http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/foreignaidperceptions/summaries/poland.pdf).
 • Dudkiewicz, Ignacy. 2015. Razem dla świata, osobno dla siebie? MSZ a organizacje (accessed 20.10.2015 at http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1649657.html).
 • http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Pos%C5%82anie_I_ KZD_NSZZ_Solidarno%C5%9B%C4%87_do_ludzi_pracy_Europy_Wschodniej.
 • European Commission. 2015. The European Year for Development – Citizens’ views on development, cooperation and aid. Special Eurobarometer 421 (accessed 02.02.2015 at http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf).
 • Freire, Paulo. 2005 (1970). Pedagogy Of The Oppressed. New York: Continuum (accessed 03.09.2015 at https://libcom.org/files/FreirePedagogyoftheOppressed.pdf).
 • Fukuyama, Francis. 1992. The End Of History and the Last Man. New York: Macmillan. (Accessed 15.11.2013 at http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/fukuyama-the_end_of_history.pdf).
 • Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 • Gębura, Rafał. 2013. Sektorowy rachunek sumienia [relacja] (accessed 23.02.2016 at http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/923237.html).
 • Gliński, Piotr. 2006. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Góra, Magdalena. 2012. Solidarna Europa. Polska wobec europejskiej polityki na rzecz rozwoju. In: G. Chimiak and M. Fronia (eds.) Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Scholar.
 • Gruca, Grzegorz. 2011. “History and Challenges of Polish Aid: The Polish Humanitarian Action Case”. In: K. Pędziwiatr at al. (eds.). Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance. Kraków: Tischner European University.
 • Hall, Rodney Bruce. 2014. “Constructivism”. In T.G. Weiss and R. Wilkinson (eds.). International Organization and Global Governance. London and New York: Routledge.
 • Hansmann, Henry. 1987. “Economic Theories of Nonprofit Organization”. In: W.W. Powell (ed.). The Nonprofit Sector: A Research Handbook. New Haven-Connecticut: Yale University Press.
 • Haratyk, Karol. 2011. „Polskie globalne społeczeństwo obywatelskie. Negocjowania znaczenia oraz istnienia”. In: W. Misztal and A. Kościański (eds.). Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Heins, Volker M. 2014. “Global Cooperation and Economies of Recognition: The Case of NGOs.” Global Cooperation Research Papers 5. Duisburg.
 • Hilary, John. 2013. “Putting the Politics Back In: Radical Education and Action in the Cause of Social Justice.” Policy and Practice: A Development Education Review, Vol. 17: 9–26.
 • Huberman, A. Michael and Mathew B. Miles. 2000 Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 • Iłowiecka-Tańska, Ilona. 2011. Liderzy i działacze o idei Trzeciego sektora w Polsce. Warszawa: UW.
 • Jasikowska, Katarzyna. 2012. „Globalizacja a rozwój – międzysektorowa debata na temat globalnej edukacji w Polsce”. In: G. Chimiak and M. Fronia (eds.). Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Scholar.
 • Kaca, Elżbieta. 2011. Pomoc demokratyzacyjna w polskiej współpracy rozwojowej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kaczmarek, Filip. 2014. Presentation during the workshop Jaką rolę powinny pełnić organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą rozwojową w kształtowaniu polskiej pomocy rozwojowej? at the VII National Forum of Polish Non-Govern-mental Organisations, Warsaw, 15.09.2014.
 • Kaźmierkiewicz, Piotr. 2008. “Eastern Promises and Achievements. Poland’s Democracy Assistance Policies and Priorities”. In: J. Kucharczyk and J. Lovitt (eds.). Democracy’s New Champions. European democracy assistance after EU enlargement. Praga: PASOS.
 • Kopiński, Dominik. 2012. “Visegrad Countries’ Development Aid to Africa: Beyond the Rhetoric”. Perspectives on European Politics and Society 13/ 1: 33–49.
 • Kopiński, Dominik. 2011. Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka. Warszawa: Difin.
 • Korab-Karpowicz, W. Julian. 2010. “Inclusive Values and the Righteousness of Life: The Foundation of Global Solidarity”. Ethical Theory and Moral Practice 13: 305–313. (accessed 19.07.2016 at https://zayed.academia.edu/WJulianKorabKarpowicz).
 • Kössler, Reinhart and Melber, Henning. 2007. “International Civil Society and the Challenge for Global Solidarity.” Development Dialogue, November 2007: 29–39.
 • Kucharczyk, Jacek and Jeff Lovitt (eds.). 2008. Democracy’s New Champions. European Democracy Assistance after EU Enlargement. Praga: PASOS.
 • Kuleta-Hulboj, Magdalena and Marta Gontarska. 2015. Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Leszczyński, Adam. 2015. “Solidarni, byle niedrogo.” Gazeta Wyborcza, 17–18.10.2015: 32–33.
 • Lewis, David. 2013. “Tidy Concepts, Messy Lives: Defining Tensions in the Domestic and Overseas Careers of U.K. Non-Governmental Professionals.” In David Mosse (ed.). Adventures in Aidland. The Anthropology of Professionals in International Development. New York/Oxford: Berghahn Books: 177–197.
 • McCloskey, Stephen. 2015. Are we Changing the World? Reflections on Development Education, Activism and Social Change. Belfast: Centre for Global Education.
 • Ministry of Foreign Affairs. 2011. Multiannual Development Cooperation Programme 2012–2015. (accessed 27.11.2015 at https://www.polskapomoc.gov.pl/Documents,and,Publications,208.html).
 • Naím, Moisés. 2013. The End of Power. From Boardrooms To Battlefi elds And Churches To States, Why Being In Charge Isn’t What It Used To Be. New York: Basic Books.
 • Pełczynski, Zbigniew A. 1988. “Solidarity and The Rebirth of Civil Society in Poland, 1976–81”. In J. Keane (ed.). Civil Society and the State. London: Verso.
 • Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. USA: Harvard University Press.
 • Pospieszna, Paulina. 2014. Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Potocki, Rodger. 2008. “The National Endowment for Democracy”. In: Pomoc zagraniczna – tendencje, wyzwania, doświadczenia. Raport końcowy. Warszawa: EID.
 • Puchnarewicz, Elżbieta. 2003. „Darczyńcy – niezrozumienie kontekstu działania”. In: E. Puchnarewicz (ed.). Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej. Warszawa: UW.
 • Quigley, Kevin F.F. 1997. For Democracy’s Sake: Foundations and Democracy Assi¬stance in Central Europe. Washington DC: Woodrow Wilson.
 • Raport The Economist: Bogaci stają się bogatsi, a biedni biednieją. Można z tym skończyć. 2012. (accessed 15.11.2014 at http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/raport-the-economist-bogaci-staja-sie-bogatsi-a-biedni-biednieja-mozna-z-tym-skonczyc/).
 • Regulska, Joanna. 1998. “Building Local Democracy: The Role of Western Assistance in Poland”. Voluntas 9/1: 39–57.
 • Smith, Nicholas Ross. 2011. “Europeanization Through Socialization? The EU’s Interaction With Civil Society Organizations in Armenia”. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 19/4: 385–404.
 • Stanowski, Krzysztof. 2002. „Z kart historii współpracy polskich organizacji pozarządowych w III RP a partnerami zagranicznymi”. In G. Czubek (ed.). Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Szent-Iványi, Balázs and Simon Lightfoot. 2015. New Europe’s New Development Aid. London and New York: Routledge.
 • Sussman, Gerald. 2010. Branding Democracy. U.S. Regime Change in Post-Soviet Eastern Europe. New York: Peter Lang Publishing.
 • Szacki, Jerzy. 1997. „Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego”. In J. Szacki (ed.). Ani książę, ani kupiec: obywatel. Kraków: Znak.
 • Trialog. 2014a. Trialog in the enlarged EU. 15 years supporting civil society to engage in development. Vienna.
 • Trialog, 2014b. European Year for Development 2015. Policy Digest nr 10, November 2014.
 • USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej. 2013 (accessed 15.01.2016 at https://www.polskapomoc.gov.pl/download/files/Ustawa_o_wspolpracy/Ustawa_o_Wspolpracy_Rozwojowej_ujednolicony_2016.pdf).
 • Wedel, Janine R. 2001. Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe. New York: Palgrave.
 • Witkowski, Jędrzej. 2015. Dialog obywatelski w polskiej polityce rozwojowej – studium uwarunkowań. Manuscript of a PhD thesis defended at Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej in Warsaw.
 • Witkowski, Jędrzej. 2012. „Strategie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju międzynarodowego. Socjologiczna analiza kontekstu polskiego”. In: G. Chimiak and M. Fronia (eds.). Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Scholar.
 • Zajączkowski, Kamil. 2012. Polski system współpracy na rzecz rozwoju – uwarunkowania, zakres, wyzwania. In: G. Chimiak and M. Fronia (eds.) Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Scholar.
 • Zalas-Kamińska, Katarzyna. 2013. “The Role of Polish Non-governmental Organizations in Development Aid and the Polish Model of Public Diplomacy”. In H. Allan and S. Gembická (eds.). International Conference Booklet 10 years of Slovak Aid: A Vision Of Development Cooperation For A Changing World. Bratislava: Slovakia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-069103c1-a252-447e-9582-627cfd5edb25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.