Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2-3(24-25) | 127-139

Article title

Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu zorientowanego na aktora

Authors

Content

Title variants

EN
Identification of Social Mechanisms with the Use of Actor-centred Institutionalism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest teoretycznym podsumowaniem projektu badawczego, którego celem była identyfikacja mechanizmu dotacji inwestycyjnych. Celem opracowania jest przedstawienie ram teoretycznych umożliwiających uzyskanie zaplanowanego efektu. Zostały one opracowane z wykorzystaniem koncepcji instytucjonalizmu zorientowanego na aktora. Zastosowanie ram umożliwiło, oprócz osiągnięcia głównego celu projektu, uzyskanie dodatkowych efektów: identyfikację dysfunkcjonalnych aspektów interwencji oraz opisanie mechanizmu sprawiającego, że nieefektywna interwencja była nadal wdrażana.
EN
The article summarizes a research project whose aim was to identify the mechanism of public subsidies. It aims to present the theoretical frameworks of the research project, which were designed on the basis of actor-centred institutionalism. The frameworks made it possible not only to achieve the main aim of the project but also to identify the dysfunctional features of the intervention and the mechanism accounting for the permanence of the public subsidies.

Contributors

 • Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Boudon R. (1981). The Logic of Social Action. London: Routledge.
 • Bunge M. (2004). "How does it work? The search for explanatory mechanisms", Philosophy of the Social Sciences, t. 34, nr 2.
 • Campbell J.L., Pedersen O.K. (2001). The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis. Princeton: Princeton University Press.
 • Elster J. (2007). Explaining Social Behaviour. More Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Fischer R, Forester J. (1993). The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham: Duke University Press.
 • Goodin R.E. (1996). The Theory of Institutional Design. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Goodin R.E., Rein M., Moran M. (2006). "The public and its policies", w: M. Moran, M. Rein, R.E. Goodin (red.), The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press.
 • Hall P.,Taylor R. (1996). "Political science and the three new institutionalisms", Political Studies, t. 44, nr 5.
 • Hanberger A. (2001). "What is the policy problem? Methodological challenges in policy evaluation", Evaluation, t. 7, nr 1.
 • Hausner J. (2007). "Polityka a polityka publiczna", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Hayek F.A. (1998). "Indywidualizm prawdziwy i fałszywy", w: Indywidualizm i porządek ekonomiczny, przekł. G. Łuczkiewicz. Kraków: Znak.
 • Hedström P., Swedberg R. (1998). Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Katznelson L., Weingast B. (2005). Preferences ana Situations. Points of Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism. New York: Rüssel Sage Foundation.
 • Krupnik S. (2008). Działanie prorozwojowe? Studium działania 2.3 S PO WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu i analizy efektu netto. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska.
 • Lukes S. (2006). "Władza w ujęciu radykalnym", w: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Majone G. (2004). Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, przekł. D. Sielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Maxwell J.A. (2004). "Using qualitative methods for causal explanation", Field Methods, t. 16, nr 3.
 • Mayne J. (2001). "Addressing attribution through contribution analysis: Using performance measures sensibly", Canadian Journal of Program Evaluation, t. 16, nr 1.
 • McCombs M. (2004). Ustanawianie agendy, przekł. B. Radwan. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Merton R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ostrom E. (1991). "Rational choice theory and institutional analysis: Toward complementarity", The American Political Science Review, t. 85, nr 1.
 • Pawson R. (2006). Evidence-Based Policy. A Realist Perspective. London: Sage.
 • Pawson R., Tilley N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage.
 • Pierson P. (2006). "Public policies as institutions", w: I. Shapiro, S. Skowronek, D. Galvin (red.), Rethinking Political Institiutions. The Art of the State. New York-London: New York University Press.
 • Polanyi K. (1947). "Our obsolete market mentality", Commentary, t. 3, nr 2.
 • Reichertz J. (2010). "Abduction: The logic of discovery grounded theory", Forum'. Qualitative Social Research, t. 11, nr 1.
 • Rogers P. (2005). "Program theory: Not whether program zork but how they work", w: E. Stern (red.), Evaluation Research Methods (torn 3). Sage Publications Ltd.
 • Scharpf F.W. (1997). Games Real Actor s Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research. Oxford: Westview Press.
 • Scharpf F.W. (2000). "Institutions in comparative policy research", Comparative Political Studies, t. 33, nr 762.
 • Scott R.W. (2005). "Institutional theory", w: G. Riztert (red.), Encyclopedia of Social Theory. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Shepsle K. (2006). "Rational choice institutionalism", w: S. Binder, R. Rhodes, B. Rockman (red.), Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press.
 • Sidani S., Sechrest L. (1999). "Putting program theory into operation", American Journal of Evaluation, t. 20, nr 2.
 • Tashakkori A., Teddlie C.B. (2002). "Major issues and controversies in the use of mixed methods in the social and behavioral sciences", w: A. Tashakkori, C.B. Teddlie (red.), Handbook of Mixed Methods Social and Behavioral Research. Londyn: Sage.
 • Weiss J.A. (1989). "The powers of problem definition: The case of government paperwork", Policy Sciences, t. 22, nr 2.
 • Wnuk-Lipiński E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06916931-0140-4cd7-822e-fc481caf8ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.