Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 106 | 2 | 223-239

Article title

„Mexicanidad” à la Wańkowicz

Authors

Title variants

EN
“Mexicanidad” à la Wańkowicz

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest Meksykowi – wielkiej, niespełnionej fascynacji Melchiora Wańkowicza. Pisarz poświęcił tej przestrzeni wczesny reportaż "W kościołach Meksyku", będący owocem trzymiesięcznej wyprawy z 1926 roku, podjętej w celu opisania konfliktu państwa z Kościołem katolickim, oraz fragmenty trylogii amerykańskiej "W ślady Kolumba" – zawierające impresje z kolejnej podróży do kraju orła i węża, odbytej w 1961 roku. Ślady meksykańskich przygód można także odnaleźć w przywoływanej w artykule korespondencji małżeństwa Wańkowiczów ("King i Królik. Korespondencja Zofii i Mechiora Wańkowiczów"). Podejmując próbę opisu fenomenu meksykańskości (mexicanidad), który tak urzekł ojca polskiego reportażu, autorka sięga m.in. do eseistyki Octavio Paza ("Labirynt samotności") oraz do naukowych ustaleń Tadeusza Łepkowskiego zawartych w "Historii Meksyku". Analizując wątki biograficzne i bibliograficzne dotyczące pisarstwa Wańkowicza, podaje w wątpliwość przypisywanie twórcy "Bitwy o Monte Cassino": autorstwa popularnej w Dwudziestoleciu międzywojennym broszury o pejotlu – narkotyku pozyskiwanym z rośliny rosnącej w Meksyku ("Czciciele ś-go kaktusa"). Autorka uznaje, że Wańkowicz miał wszelkie cechy, by odnaleźć głęboką więź z Meksykiem, a jednak fascynacja pisarza musiała pozostać niezaspokojona. Reporter wiódł życie ściśle zestrojone z rytmem XX-wiecznej historii świata, zatem jego pisarskie pasje realizowały się w rewolucyjnej Rosji, okupowanej Polsce, hitlerowskich Niemczech i powojennej Ameryce.
EN
The article is devoted to Mexico, Melchior Wańkowicz’s great and unfulfilled fascination. The writer related to this country in his early essay "W kościołach Meksyku" ("In the Churches of Mexico") which is an effect of his 1926 three months expedition taken in order to describe the conflict between the country and the Catholic Church, as well as fragments of American trilogy "W ślady Kolumba" ("Following Columbus") with impression from his next journey in 1961. Traces of Mexican adventures can also be found in the correspondence between Wańkowicz and his wife ("King i Królik. Korespondencja Zofii i Mechiora Wańkowiczów" <"King and Rabbit. Correspondence between Zofia and Melchior Wańkiwicz">) which is also referred to in the article. Attempting to describe the phenomenon of the Mexicanness (mexicanidad), which so much captivated the father of Polish journalism, the author of the article resorts to, inter alia, Octavio Paz’s essay ("El labiryntode la soledad" <"The Labirynth of Solitude">) and to academic assumptions of Tadeusz Łepkowski collected in his "Historia Meksyku" ("A History of Mexico"). Analysing autobiographical and bibliographical threads concerning Wańkowicz’s creativity, she also calls into question attributing him the authorship of a popular in The Inter War Period brochure about peyote, a psychotropic substance obtained from a plant growing in Mexico ("Czciciele ś-go kaktusa" <"Adorers of St. Cactus">). Nowacka admits that Wańkowicz possessed all the characteristics to find a deep connection with Mexico, yet his fascination remained unfulfilled. He lived his life closely tied to the rhythm of 20th c. world history, so his literary passions were realised in the Revolutionary Russia, occupied Poland, Nazi Germany, and post-war America.

Year

Volume

106

Issue

2

Pages

223-239

Physical description

Dates

published
2015-06-25

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski, Katowice

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06918515-fbec-4610-bb0c-9fd25431e3eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.