Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 15 | 3 | 103-110

Article title

Barriers in Undertaking Tourist Activity by Disabled People

Authors

Content

Title variants

PL
Bariery w podejmowaniu aktywności turystycznej przez osoby niepełnosprawne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The objective of this study is to present the barriers in undertaking tourist and recreational activity by disabled people. Methods. Diagnostic examinations (survey) were conducted with the application of a survey questionnaire on people with various level and type of disability (n = 100, 40 men, 60 women). The respondents were asked to indicate the barriers that – in their opinions – reduce participation of the disabled people in the tourism movement. Results. The respondents indicated that the financial issues constituted the largest barrier (economic barrier). This results from the fact that the disabled often have a worse position on the labour market, they earn less and, on the other hand, the products and tourist services adjusted to their needs are usually more expensive. This is – to a degree – related to the next barrier – an organizational one that the respondents mentioned as well. Conclusions. On the basis of the conducted study it can be stated that participation of the disabled in tourism is limited and this results from both the external barriers (financial, architectural) as well as the internal ones (psychological, social)
PL
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie barier w podejmowaniu aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez osoby z niepełnosprawnością. Metody. Przeprowadzono badania diagnostyczne (sondażowe) za pomocą kwestionariusza ankiety na osobach z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności (n = 100, 40 mężczyzn, 60 kobiet). Respondenci zostali poproszeni o wskazanie barier, które – ich zdaniem – osobom z dysfunkcjami najbardziej ograniczają udział w ruchu turystycznym. Wyniki. Respondenci wskazali, iż największą barierę stanowią kwestie finansowe (bariera ekonomiczna). Wynika to z faktu, iż niepełnosprawni mają często gorszą pozycję na rynku pracy, zarabiają mniej, a z drugiej strony dostosowane do ich potrzeb produkty i usługi turystyczne są zazwyczaj droższe. Wiąże się to poniekąd z kolejną barierą – organizacyjną, na którą również respondenci zwrócili uwagę. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż udział osób niepełnosprawnych w turystyce jest ograniczony i wynika to z barier zewnętrznych (finansowych, architektonicznych), ale również barier wewnętrznych (psychologicznych, społecznych).

Contributors

author
 • Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management

References

 • Borowicka A. (ed.), Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych, Szczecin 2003.
 • Crawford D.W., Godbey G., Reconceptualizing barriers to family leisure, “Leisure Sciences” 1987, No. 9(2), pp. 119–128.
 • Długołęcka M., Ogonowska M., Bariery ograniczające udział osób niepełnosprawnych w turystyce, “Zeszyty Naukowe. Turystyka jako dział nowoczesnej gospodarki” 1997, No. 22, pp. 99–102.
 • Eichhorn V., Buhalis D., A Key Objective for the Tourism Industry, [in:] Buhalis D., Darcy S. (ed.), Accessible Tourism. Concepts and Issues, Bristol 2011, pp. 46–61.
 • Furmanek M., Czy człowiek niepełnosprawny ma szansę być pełnosprawnym turystą?, “Państwo i Społeczeństwo. Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i przestrzenne” 2011, No. 1, pp. 93–102.
 • LaGrow S., Wiener W., LaDuke R., Independent travel for developmentally disabled persons: A comprehensive model of instruction, “Research In Developmental Disabilities” 1990, No. 11(3), pp. 289–301.
 • Łobożewicz T., Bińczyk G., Podstawy turystyki, Warszawa 2001.
 • Popiel M., Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej. Problem segmentacji rynku oraz kreowania produktów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 2014, No. 7, pp. 121–132.
 • Preisler M., Turystyka osób niepełnosprawnych, “Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu” 2011, No. 6, pp. 27–36.
 • Skalska T., Turystyka osób niepełnosprawnych, [in:] Dłużewska A. (ed.), Nowe wyzwania w edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych, Warszawa 2011, pp. 117–175.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-069e0b03-aaa9-4329-afa1-a6373ceb8468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.