Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(41) | 81–92

Article title

Znaczenie spuścizny naukowej profesor Ireny Obuchowskiej dla współczesnej polskiej pedagogiki specjalnej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The significance of the scientific legacy of professor Irena Obuchowska for contemporary polish special pedagogy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie tych elementów bogatego dorobku naukowego profesor Ireny Obuchowskiej, które nie tylko przyczyniły się do rozwoju polskiej pedagogiki specjalnej, lecz nadal mają dla niej istotne znaczenie. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję diagnozy pozytywnej oraz propozycje dotyczące teoretycznych podstaw pedagogiki specjalnej. Następnie przeanalizowano trzy koncepcje profesor Ireny Obuchowskiej dotyczące: autonomii, autorewalidacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. W końcowej części artykułu udo‑ kumentowano, że poglądy profesor Ireny Obuchowskiej na temat modelu postępowania rehabili‑ tacyjnego oraz wspomagania rozwoju dziecka są nadal aktualne.
EN
The aim of the article is to show these elements of the rich scientific academic achievements of professor Irena Obuchowska, which not only contributed to the development of Polish special edu‑ cation, but still have significant meaning for it. The first part of the article presents the concept of positive diagnosis and proposals regarding the theoretical foundations of special education. Next, three concepts of professor Irena Obuchowska regarding: autonomy, self-revalidation and social integration of disabled people were analyzed. In the final part of the article, it was documented that the views of professor Irena Obuchowska on the subject of the rehabilitation treatment model and child development support are still valid.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzews‑ kiego 89, 60-568 Poznań; tel. +48 61 8292334

References

 • Kowalik, S. (2001). Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 (s. 36–58). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.
 • Obuchowska, I. (1976). Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.
 • Obuchowska, I. (1984). Dylematy pedagogiki specjalnej. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 3–7.
 • Obuchowska, I. (1987). Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 29–33.
 • Obuchowska, I. (1990). Rodzinne konflikty młodzieży niepełnosprawnej związane z realizacją potrzeby autonomii. W: M. Tyszkowa (red.), Rodzina a rozwój jednostki (s. 55–73). Poznań: Centralny Program Badań Podstawowych.
 • Obuchowska, I. (1991). Wprowadzenie. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 9–16). Warszawa: WSiP.
 • Obuchowska, I. (1991a). O autorewalidacji. W: K. Kuligowska (red.), Z problematyki kształcenia pedagogów specjalnych (s. 45–54). Warszawa: Wydawnictwo WSPS.
 • Obuchowska, I. (1993). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: zarys problemów. W: R. Ossowski (red.), Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie (s. 11–25). Bydgoszcz: Wy‑ dawnictwo Uczelniane WSP.
 • Obuchowska, I. (1994). Autonomia niepełnosprawnej młodzieży. W: J. Fenczyn, J. Wyczesany (red.), Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych. T. 3 (s. 111–118). Kraków: Polskie Sto‑ warzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie.
 • Obuchowska, I. (1995). Posłowie do wydania II. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 587–589). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Obuchowska, I. (1996). O autonomii w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych (s. 15–23). Po‑ znań: Wydawnictwo ERUDITUS.
 • Obuchowska, I. (1997). Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: refleksje i propozycje. W: B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 (s. 35–47). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Obuchowska, I. (2001). O procesie wyboru metod rehabilitacji. W: W. Dykcik, B. Szychowiak (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej (s. 47–56). Po‑ znań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Obuchowska, I. (2002). Osoby niepełnosprawne: diagnoza dla rozwoju. W: D. Lotz, K. Wenta, W. Zaidler (red.), Diagnoza dla osób niepełnosprawnych (s. 40–44). Szczecin: Agencja Wy‑ dawnicza KWADRA.
 • Obuchowska, I. (2003). Wokół „wspomagania rozwoju” – poszukiwanie terminologicznej jasno‑ ści. Rewalidacja, 2, 4–13.
 • Twardowski, A. (2006). Znaczenie działalności naukowej profesor Ireny Obuchowskiej dla roz‑ woju pedagogiki specjalnej. W: W. Dykcik, A. Twardowski (red.), Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju (s. 31–41). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Twardowski, A. (2014). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Zakrzewska-Manterys, E. (2015). Upośledzenie umysłowe jako niepełnosprawność i jako spo‑ sób bycia człowiekiem. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 88–97). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06a364de-5c01-49d2-9054-bf72f29b5f45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.