Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1/37 | 121-137

Article title

Czy możliwe jest przebaczenie w relacjach międzynarodowych?

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Forgiveness: Can it be Achieved in the International Relations?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaprezentowana w artykule odpowiedź na pytanie zadane w tytule jest następująca: tak, przebaczenie może być osiągnięte w stosunkach międzynarodowych, nawet jeżeli zdarza się to rzadko, jest trudne do osiągnięcia i nie jest doskonałe. W pierwszej części artykułu autor omawia kilka istotnych etapów przebaczenia jako odpowiedzi na zadaną krzywdę. Pierwszym krokiem jest rezygnacja z zemsty, następnym – rezygnacja z dochodzenia sprawiedliwości przed sądem. Jednak najgłębszy sens przebaczenia został doskonale objawiony w Ewangelii. Autor podkreśla, że ​​przebaczenie jest przede wszystkich działaniem Boga, zrealizowanym przez Jezusa Chrystusa w tajemnicy Odkupienia. Z chrześcijańskiego punktu widzenia każde przebaczenie dokonane przez człowieka jest zakorzenione w Bożym miłosierdziu i Jego nakazie miłosierdzia skierowanym do wszystkich Jego uczniów. Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) wskazuje, że ​​istotą przebaczenia jest wola pojednania ze sprawcą zła, którego brak jest uznawany za większe zło niż to, którego dopuścił się winowajca. Druga część tekstu zawiera refleksję na temat niektórych przykładów wysiłków podejmowanych przez Kościół katolicki w Polsce na rzecz budowania postawy przebaczenia. Jak się wydaje, pierwszy z nich zakończył się sukcesem (pojednanie polsko-niemieckie), ale kolejne (dotyczące pojednania polsko-rosyjskiego i polsko-ukraińskiego) nie przyniosły już takich efektów. Autor zastanawia się nad przyczynami tego stanu, wskazując na znaczenie dobrego przygotowania procesu pojednania między różnymi narodami i państwami. W konkluzji autor wyjaśnia, dlaczego proces przebaczania musi mieć charakter ciągły  i co należy zrobić, aby go wesprzeć.
EN
The answer to the above question presented in the lecture is as follows: yes, forgiveness can be achieved in the international relations, even if it is rare case, difficult to realize and never perfect. In the first part of his report, author discusses some important steps of forgiveness as a response to the harmful violation. The first step is a withdrawal from the revenge, the next one – resignation from the trial by jury. Yet the deepest meaning of forgiveness is perfectly revealed in the Gospel. Author stresses out that the forgiveness is first of all God’s action, performed by Jesus Christ in the mystery of Redemption. From the Christian point of view every human forgiveness is rooted in the God’s mercy and in His command to be merciful addressed to all His followers. The Parable of Prodigal Son (Lc 15, 11–32) shows that the very essence of forgiveness is the will to reconciliation with the performer of violation, whose absence is recognized as greater evil than the harm  he has done. The second part of the report includes reflection on some recent examples of the efforts aiming to achieve the attitude of forgiveness, undertaken by the Polish Catholic Church. One of them seems to be very successful (the Polish-German reconciliation), the other ones (concerning the Polish-Russian and the Polish-Ukrainian relations) not so much. Author reflects on the reasons of this difference pointing out the importance of the good preparation of a process of reconciliation between the different nations and states. In the conclusion, author explains why this process must have a permanent character and what should be done to support it.

Year

Volume

Pages

121-137

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

  • „Bulla Misericordiae vultus”. W: Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Adreą Torniellim, tłum. Joanna Ganobis, 133–172. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2016.
  • Halík, Tomáš. Wzywany czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, tłum. Andrzej Babuchowski. Kraków: WAM, 2006.
  • Jan Paweł II. „Encyklika Dives in misericordia o Bożym Miłosierdziu”. W: Encykliki bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, 49–86. Kraków: Dom wydawniczy „Rafael”, 2011.
  • List biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania. www.episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4505.1,Pokoj_miedzy_narodami_jest_mozliwy.html (dostęp: 30.04.2016).
  • Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim. www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/oredzie.niem_18111965. html (dostęp: 30 04.2016).
  • Platon. Prawa, tłum. Maria Maykowska. Warszawa: PWN, 1960.
  • Polak, Grzegorz. „Kościół i pojednanie z sąsiadami”. Niedziela, 16 lipca 2012.
  • Wspólne przesłanie do Narodów Polski i Rosji. www.episkopat.pl/dokumenty/pozostale/4396.1,Wspolne_Przeslanie_do_Narodow_Polski_i_Rosji.html (dostęp: 30.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06a9b448-0a60-4cf5-accb-b6ce7be4c676
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.