PL EN


2018 | 9 | 4 | 467-474
Article title

Radzenie sobie ze stresem uczniów w okresie dorastania

Authors
Content
Title variants
EN
Coping with Stress of the Students in Adolescence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje problematykę stylów zmagania się ze stresem uczniów w okresie dorastania. W badaniach wzięło udział 172 nastolatków. Do analiz zastosowano kwestionariusz CISS w opracowaniu Strelaua i wsp. oraz ankietę. Badania wykazały, że brak jest istotnych różnic w stylach radzenia sobie ze stresem między chłopcami i dziewczętami, gdy bierzemy pod uwagę częstość podejmowania aktywnych działań i zachowania unikowe. Dziewczęta jednak częściej, w porównaniu z chłopcami koncentrowały się na emocjach. Poza tym uczniowie, którzy sygnalizowali problemy rodzinne ujawniali większe trudności w zmaganiu się ze stresem, w porównaniu z osobami doświadczającymi napięć z powodu wymagań szkolnych.
EN
The article covers the problems of styles of coping with the stress of students during adolescence. 172 teenagers took part in the study. The CISS survey was prepared for the analysis in the study of Strelau et al. and the questionnaire. Studies have shown that there are no significant differences in the styles of coping with stress between boys and girls, when we take into account the frequency of taking active actions and avoidance behaviours. Girls, however, were more often focused on emotions than boys. On the other hand, students struggling with family problems reveal greater difficulties in coping with stress, in comparison with people experiencing tension due to school requirements.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
467-474
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Psychologii, Polska
References
 • Endler, N.S., Parker, J.D.A. (1994). Assessment of Multidimensional Coping: Task, Emotion and Avoidance Strategies. Psychological Assessment, 6, 50–60.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 682–734). Gdańsk: GWP.
 • Jodłowska, B., Ogińska, H., Bilski, J., Mańko, G. (2010). Modele radzenia sobie ze stresem i cechy antropometryczne u młodzieży gimnazjalnej. Hygeia Public Health, 2, 127–134.
 • Korczyński, S. (2014). Stres edukacyjny gimnazjalistów. Rocznik Polsko-Ukraiński, 16, 89–110.
 • Korczyński, S. (2015). Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa: Difin.
 • Lazarus, R. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3–4, 2–39.
 • Nawalana, A., Baran, M. (2015). Sposoby radzenia sobie ze stresem młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w mieście i na wsi. Problemy Pielęgniarstwa, 23(2), 197–202.
 • Ochojska, D. (2016). Psychospołeczne aspekty stresu szkolnego wśród młodzieży. W: N. Starik, A. Zduniak (red.), Patologie edukacji. Ideologia, polityka, biurokracja (s. 218–232). Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Strelau, J. i in. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach stresowych CISS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Talik, E. (2011). Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania. Horyzonty Psychologii, 1, 127–137.
 • Terelak, J. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Branta.
 • Terelak, J. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Branta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06aa4df4-9a27-4522-a240-35299fb0f815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.