Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16 | 4 | 201-210

Article title

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELOWANIA LOGITOWEGO I LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ W OCENIE RYZYKA UPADŁOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Authors

Content

Title variants

EN
COMPARATIVE ANALYSIS OF LOGIT MODELING AND DISCRIMINANT FUNCTION IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK OF LISTED COMPANIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy dokonano porównania efektów modelowania logitowego i liniowej funkcji dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Badano wpływ różnych wskaźników analizy finansowej na zdolność prognostyczną modeli. Poszukiwano wskaźników, które w najlepszy sposób ostrzegają o zagrożeniu upadłością. Dokonano weryfikacji empirycznej przydatności oszacowanych modeli dla przewidywania upadłości spółek.
EN
In the paper the effects of logit model and discriminant function in the hazard assessment of the companies listed were compared. The effect of different indicators of financial analysis for the predictive ability of the models was studied. The aim was to find indicators which warn about the threat of bankruptcy in the best way.

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

201-210

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Altman E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, Vol.23, Iss.4, September.
 • Aziz M., Dar H. (2006) Predicting corporate bankruptcy – where we stand?, Corporate Governance Journal, Vol. 6, No. 1, str.18-33.
 • Fisher R. (1936) The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics, 7, 179–188.
 • Gajdka J., Stos D. (1996) Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE, Kraków.
 • Gatnar E. (1998) Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa, str. 54.
 • Gruszczyński M. (2010) Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolter Kluwer Polska, Warszawa.
 • Hadasik D. (1998) Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE, Poznań. Ser. II, str. 153.
 • Hoład A. (2001) Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Z, Rachunkowość 5.
 • Hoład A. (2001) Wstępna weryfikacja skuteczności wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej Z w warunkach gospodarki polskiej, Rachunkowość 10.
 • Jajuga K. (1990) Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 • Kitowski J. (2013) Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, Nr 4, str. 197-214.
 • Korol T. (2010) Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa. str. 93.
 • Krzyśko M. (1990) Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa
 • Maddala G. S. (2006) Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 370-371.
 • Mączyńska E., Zawadzki M. (2006) Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2, str. 211.
 • Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S. (2014) Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Rogowski W. (2008) Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Mączyńska E. (red.) SGH, Warszawa. str. 246–248.
 • Wajda P. (2009) Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorców, Przegląd Corporate Governance nr 1, str. 29-35.
 • Zarzecki D. (2000) O metodach oceny zagrożenia bankructwem i możliwościach ich wyko¬rzystania, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz.1, red. Tarczyński W. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, str. 373–375.
 • Zeliaś A. (2000) Metody statystyczne, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06af7754-f603-47c4-9ce0-ee981d43a550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.