Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(25) | 147-158

Article title

"Niesłychanie pożyteczni szaleńcy". Przedsierpniowi opozycjoniści w poszukiwaniu formuły realistycznego działania

Selected contents from this journal

Title variants

EN
"Extremely useful madmen". Opposition in Poland before the "Solidarity" movement in search of a realistic formula for action

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
To assess a level of realism of the opposition in Poland before the “Solidarity” movement we must first determine its effects. The estimate as modest. Polish opposition members from the 70s failed to effectively influence the public mood to initiate systemic change in the country. There have also developed valuable doctrine, or any political approach to be applicable in a free country. From this perspective, political activities in the 70s was completely devoid of realism. This does not mean, however, that the efforts of this people have gone completely down the drain. The achievements of the opposition in non-democratic system, which was a communist, another measure should be assessed. Undoubted achievements of the five-years activity of several opposition tendencies was to create a new elite that since the birth of “Solidarity” to this day the tone of public life in Poland. It was also planting at different points of the country and different social group the seeds of contention for further life in the communist lie.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Antykomunizm po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000, Studia i Analizy / Ośrodek Myśli Politycznej, 5.
 • Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Szlachta, Kraków 2000, Biblioteka Myśli Politycznej, 31.
 • Bäcker R., Opozycja a totalitaryzm. Problemy klasyfikacyjne, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001.
 • Dudek A., Krajowa myśl antykomunistyczna w dobie Polski zniewolonej (1939‑1989), [w:] Antykomunizm po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000, Studia i Analizy / Ośrodek Myśli Politycznej, 5.
 • Dudek A., Gawlikowski M., Leszek Moczulski – bez wahania, Kraków 1993.
 • Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, wstęp, wybór i oprac. P. Byszewski, Warszawa 2008, Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 27.
 • Dzielski M., Budowa historycznego kompromisu, [w:] M. Dzielski, Bóg, wolność własność, wybór, wstęp i przypisy M. Kuniński, Kraków 2001, Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej, 33.
 • Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczpospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Toruń 2011.
 • Friszke A., Czas KOR‑u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011.
 • Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945‑1980, Londyn 1994.
 • Gąsowski T., Pierwiastki realizmu i idealizmu w wizjach odzyskania niepodległości Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, [w:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, red. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Kraków 2008, Polskie Tradycje Intelektualne, 5.
 • Gąsowski T., Polacy w cieniu Jałty. Uwagi o klasyfikacji postaw i zachowań społecznych w czasach Polski Ludowej (1944‑1989) oraz metodologii ich badań, [w druku].
 • Hall A., Myśl o narodzie i Europie. Ciągłość i zmiana, „Bratniak” 2009, nr 31, Numer specjalny – 30‑lecie Ruchu Młodej Polski.
 • Hall A., Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978‑1986, Londyn 1989.
 • Jarkiewicz K., Duszpasterstwa akademickie Krakowa po II wojnie światowej, Kraków 2004, Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Filozoficzno‑Pedagogiczna „Ignatianum”, 14.
 • Jasiński Ł., Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976‑1980, Gdańsk 2009, Biblioteka.
 • Kisielewski S., Abecadło Kisiela, Warszawa 2011, Cały Kisiel, t. 1.
 • Kisielewski S., Dzienniki, Warszawa 1996, Pisma wybrane / Stefan Kisielewski.
 • Kloczkowski J., Oblicza polskiego realizmu politycznego, [w:] Realizm polityczny. Przypadek polski. Wybór tekstów, red. J. Kloczkowski, Kraków 2008, Polskie Tradycje Intelektualne, 6.
 • Kołodziej A., Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Gdynia 2012.
 • Król M., Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, Paryż 1979, Historia i Teraźniejszość / Towarzystwo Historyczno‑Literackie w Paryżu, 3.
 • Lipski J. J., KOR. Komitet Obrony Robotników – Komitet Samoobrony Społecznej, Warszawa 2006.
 • Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009.
 • Michalewska‑Pawlak M., Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno‑programowych polskiej opozycji w latach 1980‑1989, Gdańsk 2010, Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności.
 • Najder Z., Obywatelskie rozmyślania. Wybór tekstów, Kraków 2009, Biblioteka Myśli Politycznej, 66.
 • Neja J., Zanim nastał Sierpień, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 6‑7. „Oaza wolności”. Duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w. Materiały pokonferencyjne, red. M. Marcinkiewicz, Szczecin 2011.
 • Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956‑1989, red. J. Skórzyński, t. 1‑3, Warszawa 2000‑2006.
 • Pałecki K., Opozycja polityczna – próba typologii, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001.
 • Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, red. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Kraków 2008, Polskie Tradycje Intelektualne, 5. PPN 1976‑1981.
 • Język niepodległości, wybór i oprac. Ł. Bertram, Warszawa 2012.
 • Realizm polityczny. Przypadek polski. Wybór tekstów, red. J. Kloczkowski, Kraków 2008, Polskie Tradycje Intelektualne, 6.
 • Sielski J., Racjonalność a opozycja polityczna, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001.
 • Sikorski T., O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo‑polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979‑1989), Toruń 2011.
 • Skórzyński J., Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warszawa 2012.
 • Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956‑1989, red. J. Kochanowski, Warszawa 2007, t. 1‑2.
 • Szczepański T., Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980‑1989, Toruń 2008.
 • Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977‑1981, Warszawa 2006.
 • Zaremba P., Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b0ec5e-8cce-4275-9a36-21f4d0a419ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.