Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 56 | 96-111

Article title

Sport kobiet w Polsce w świetle „Przeglądu Sportowego” (1938)

Content

Title variants

Women’s sport in Poland in the light of ‘Przegląd Sportowy’ [Sports Review] (1938)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. W latach 1921–1939 w Polsce ukazywał się „Przegląd Sportowy”, który poświęcony był bieżącym wydarzeniom sportowym w Polsce i za granicą. Przybliżał także różne aspekty ruchu sportowego kobiet. Celem badań było przedstawienie rozwoju sportu kobiet w Polsce w roku 1938, w oparciu o kwerendę „Przeglądu Sportowego” (z 1938 r.). Materiał i metody. Materiał źródłowy stanowił „Przegląd Sportowy” w odniesieniu do rocznika 1938. Zastosowano metodę analizy źródeł historycznych, indukcji, dedukcji, syntezy oraz porównawczą. Wyniki. Poprzez doniesienia dotyczące uwarunkowań sportu kobiet, współzawodnictwa sportowego na arenie regionalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej i osiągnięć sportowych pań, „Przegląd Sportowy” upowszechniał sport kobiet. Kobiety działały w strukturach organizacyjnych sportu w Polsce, pełniły rolę trenerek oraz instruktorek wychowania fizycznego. Największe sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej w 1938 r. Polki odnosiły w grach sportowych, lekkoatletyce, łucznictwie, tenisie. Do najlepszych zawodniczek polskich w tym okresie należały: S. Walasiewicz, J. Kurkowska-Spychajowa, J. Jędrzejowska. Wnioski. „Przegląd Sportowy” stanowi wartościowy materiał źródłowy, wzbogacający wiedzę z zakresu sport kobiet w Polsce w okresie międzywojennym. W niniejszej pracy poruszono problematykę sportu kobiet w Polsce w odniesieniu do 1938 r.
EN
Background. ‘Przegląd Sportowy’ (Sports Review) was published in Poland in years 1921–1939. It informed the public about current sports events in Poland and abroad. It also intro­duced different aspects of women’s sports movement. The objective of this study was to present the development of women’s sport in Poland in 1938 on the basis of a ‘Przegląd Sportowy’ query. Material and methods. The source material was ‘Przegląd Sportowy’ with reference to the annual bound volume for 1938. The methods of analysis of historical sources, induction, deduction, synthesis, and comparison were applied. Results. Publishing reports concerning determinants of women’s sport, sports competition on the regional, na­tional, and international arenas, and women’s sports achievements, ‘Przegląd Sportowy’ promoted women’s sport. Women were active in sports organizational structures in Poland. They were coaches and physical education instructors. The greatest international accomplishments of the Polish women in 1938 concerned sports games, track and field events, archery, and tennis. The best Polish sportswomen at that time were: S. Wala­sie­wicz, J. Kurkowska-Spychajowa, J. Jędrzejowska. Conclusions. ‘Przegląd Sportowy’ is a valuable source material, increasing the knowledge about women’s sport in Poland during the interwar period.

Keywords

Year

Volume

56

Pages

96-111

Physical description

Dates

published
2017-04-28

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Drozdek-Małolepsza, T. (2005). Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej. W: S. Zaborniak (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce (s. 13–21). Rzeszów: UR.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2009). Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939. W: L. Rak, E. Małolepszy (red.), Narciarstwo Polskie 1888–2008 (s. 105–115). Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2011). Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki. W: T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., t. 1 (s. 149–163). Częstochowa: AJD.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2012). Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 11, 13–25.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2013). Sport kobiet w Polsce w latach 1921–1922 w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 12(2), 63–72.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2014a). Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1923–1924). Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, 2(71), 165–177.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2014b). Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1927). Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, 3(72), 273–287.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2014c). Sport kobiet w Polsce w 1925 roku w świetle „Przeglądu Sportowego”. W: J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria praktyce (s. 223–233). Konin: PWSZ.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2015a). Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1926). W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych (s. 210–219). Kraków: AWF.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2015b). Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1928). Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 1–4(25–28), 9–21.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2015c). Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1929). Szkice Humanistyczne, 15(1–2), 61–75.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2015d). Women’s sport in Poland in the light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1930). W: T. Drozdek-Małolepsza, A. Buková (red.), Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki (Teoretickié i praktické podmienky telesnej kultúry a turistiky) (s. 29–45). Częstochowa: AJD.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2015e). Women’s sport in Poland in the light of “Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1933). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 14(2), 73–91, doi: 10.16926/kf.2015.14.17.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2015f). Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1935). Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 1(11), 5–15.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2016a). Sport kobiet w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1931). W: J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie (s. 113–127). Częstochowa: AJD, doi: 10.16926/zdwfsit.07.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2016b). Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1932). W: R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. XII (1), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. (s. 159–177). Gorzów Wlkp.: ZWKF.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2016c). Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1934), Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 1–4(29–32), 21–37.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2016d). „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 15(2), 45–61, doi: 10.16926/kf.2016.15.11.
 • Drozdek-Małolepsza, T. (2016e). „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku wybuchu II wojny świa­towej (1939 r.). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 15(4), 89–110, doi: 10.16926/kf.2016.15.33.
 • Przegląd Sportowy (1938).
 • Rotkiewicz, M. (1979). Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego. Sport Wyczynowy, 3–4, 3–21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b19d66-41d3-4230-862d-5974357c859f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.