PL EN


2017 | 13 | 153-164
Article title

Niemieckie dokumenty katechetyczne ostatniego ćwierćwiecza

Content
Title variants
EN
German catechetical documents of the last quarter of the century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą syntetycznego przedstawienia zasadniczych idei, które zostały wyrażone w niemieckich dokumentach katechetycznych ostatniego ćwierćwiecza. Po opublikowaniu w 1997 r. przez Kongregację ds. Duchowieństwa Dyrektorium ogólnego o katechizacji w Niemczech nie pojawiło się narodowe dyrektorium katechetyczne, które uwzględniałoby specyfikę wychowania religijnego w tym kraju i wskazywało zasadnicze kierunki współczesnej katechezy. Niemieccy biskupi podejmowali jednak wielokrotnie zagadnienia związane z wychowaniem religijnym. Wśród tych wypowiedzi na szczególną uwagę zasługują cztery dokumenty: 1. Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein (Czas na siew. Być Kościołem misyjnym) z 2000 r.; 2. Erwachsenentaufe als pastorale Chance. Impulse zur Gestaltung des Katechumenates (Chrzest dorosłych, jako szansa duszpasterska. Impulsy dla ukształtowania katechumenatu) z 2001 r.; 3. Katechese in veränderter Zeit (Katecheza w zmieniającym się czasie) z 2004 r.; 4. Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen (Lekcja religii wobec nowych wyzwań) z 2005 r. Przeanalizowane w artykule dokumenty pełnią rolę swoiście ujętego „niemieckiego dyrektorium katechetycznego”.
EN
Article is an attempt of synthetical view on major ideas presented in German documents of last quarter of the century. Since Conference for the Clergy issued General Directory for Catechesis I 1997, there has not been national Directory for Catechesis that would tackle specifics of religious education and set directions for modern catechesis. German bishops oſten commented on religious education and connected issues. Most valid views were presented in four documents: 1. Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein (Sowing time. Being missionary church.) 2000 ; 2. Erwachsenentaufe als pastorale Chance. Impulse zur Gestaltung des Katechumenates (Adult baptism, as ministrative chance. Impulses for forming catechumen ) 2001 ; 3. Katechese in veränderter Zeit (Catechesis changing in time) 2004 ; 4. Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen( Religious education lessons and new challanges)2005.Above mentioned documents can function as a quasi ‘ German Directory for catechesis’.
Year
Volume
13
Pages
153-164
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06b344b4-7647-4df1-9933-ca58c36c12f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.