Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(32) | 207-229

Article title

The reasons of lack of polish young potential employees’ interest in universities as employers in the context of perception of people working in these organizations

Content

Title variants

PL
Przyczyny braku zainteresowania polskich młodych potencjalnych pracowników uczelniami jako pracodawcami w kontekście postrzegania osób pracujących w tych organizacjach

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article has a theoretical and empirical character. Identifying the internal structure of reasons of lack of Polish young potential employees’ interest in universities as employers was the main goal of this paper. To prepare its theoretical part the method of cognitive-critical analysis of world literature on marketing and management was applied. The results of this analysis show that the aspects connected with the mentioned reasons have not been studied yet. The more the opinions about the way of perception of universities’ employees in the comparison of other organizations’ employees have not been taken into account in the analysis. So one can talk about the existence of a cognitive gap and an empirical gap in this scope. Striving to reduce these gaps the empirical studies were conducted. The research covered representatives of Polish young potential employees. Gathered primary data were statistically analysed applying the following research methods and tests: exploratory factor analysis and Kruskal-Wallis test. The results of these analyses show that the opinions on relative perception of universities’ employees decide about differences in the structure of reasons of lack of interest in universities as employers. But the mentioned opinions are the element differentiating in a statistically significant way only one reason.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego głównym celem było określenie wewnętrznej struktury przyczyn braku zainteresowania uczelniami jako miejscami pracy wśród młodych potencjalnych pracowników. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania. Wyniki tej analizy wskazują, że dotychczas nie badano aspektów związanych z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą. Tym bardziej nie uwzględniano w analizie opinii na temat sposobu postrzegania pracowników uczelni w porównaniu z pracownikami innych organizacji. Można zatem mówić o istnieniu luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dążąc do ich zmniejszenia, przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto przedstawicieli polskich młodych potencjalnych pracowników. Zebrane dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano metodę analizy czynnikowej i test Kruskala-Wallisa. Wyniki analiz ilościowych wskazują m. in., że opinie na temat relatywnego postrzegania pracowników uczelni decydują o różnicach w strukturze przyczyn braku chęci podjęcia pracy w uczelni. Wspomniane opinie są jednak cechą w sposób statystycznie istotny różnicującą jedynie jedną z analizowanych przyczyn.

Publisher

Year

Issue

Pages

207-229

Physical description

Dates

online
2019-06

Contributors

 • Politechnika Łódzka
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

References

 • Abdi, H., Williams, L. J. (2010), Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, vol. 2, iss. 4, pp. 433–459.
 • Alniacik, E., Alniacik, U. (2012), Identifying Dimensions of Attractiveness in Employer Branding: Effects of Age, Gender, and Current Employment Status. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 58, pp. 1336–1343.
 • Arachchige, B. J., Robertson, A. (2011), Business Student Perceptions of a Preferred Employer: A Study Identifying Determinants of Employer Branding. The IUP Journal of Brand Management, vol. 8, no. 3, pp. 25–46.
 • Bakanauskiene, I., Bendaravièiene, R., Barkauske, L. (2017), Features of Employer Attractiveness on Lithuanian Business Organizations: Employees' Perceptions. Management of Organizations: Systematic Research, vol. 77, iss. 1, pp. 7–23.
 • Baruk, A. (2017), Contentment of employees vs their prosumeric activity in the scope of recommending an employer. Journal of Business and Industrial Marketing, vol. 32, iss. 5, pp. 742–751.
 • Biswas, M. K., Suar, D. (2016), Antecedents and Consequences of Employer Branding. Journal of Business Ethics, vol. 136, no. 1, pp. 57–72.
 • Chluska, J., Szczepaniak, W. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w publicznych uczelniach ekonomicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 300, pp. 30–38.
 • Davies, G. (2008), Employer branding and its influence on managers. European Journal of Marketing, vol. 42, no. (5/6), pp. 667–681.
 • Eger, L., Micik, M., Gangur, M., Øehoø, P. (2019), Employer branding: exploring attractiveness dimensions in a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, vol. 25, iss. 3, pp. 519–541.
 • Gamble, J., Gilmore, A., McCartan-Quinn, D., Durkan, P. (2011), The Marketing concept in the 21st century: A review of how Marketing has been defined since the 1960s. The Marketing Review, vol. 11, no. 3, pp. 227–248.
 • Gilani, H., Cunningham, L. (2017), Employer branding and its influence on employee retention: A literature review. The Marketing Review, vol. 17, no. 2, pp. 239–256.
 • Horn, B., Huang, W., Comparison of Segmentation Approaches, https://www.decisiona-nalyst.com/whitepapers/comparesegmentation/, (dostęp: 04.04.2019).
 • Hsieh, N. (2015), The Social Contract Model of Corporate Purpose and Responsibility. Business Ethics Quarterly, vol. 25, no. 4, pp. 433–460.
 • http://www.statystycy.pl/t4997_1_test_rangowy_kruskala-wallisa.php, (dostęp: 18.05.2019).
 • http://www.statystyka.az.pl/test-anova-kruskala-wallisa.php, (dostęp: 18.05.2019).
 • Išoraite, M. (2016), Marketing Mix — Theoretical Aspects. International Journal of Research, vol. 4, iss. 6, pp. 25–37.
 • Jarosławska-Sobór, S. (2017), HR Excellence in Research as an Attribute of Scientific Institutions' Competitiveness. Marketing of Scientific and Research Organizations, vol. 23, iss. 1, pp. 1–20.
 • Kashive, N., Khanna, V. T. (2017), Conceptualizing Employer-Based Brand Equity and Employer Brand Pyramid. European Scientific Journal, vol. 13, no. 34, pp. 211–229.
 • Raport. Start na rynku pracy 2016, raport.start.na.rynku.pracy.161005.pdf (dostęp: 18.05.2019).
 • Ratković, M., Grubić, G., Tasić, S. (2012), Evolution of marketing: from product up to employment. International Journal of Economics and Law, no. 5, pp. 72–78.
 • Ratković, M. C., Krasulja, N. D., Garaèa, N. (2013), Customer relationship management strategy as an opportunity for improving the modern marketing concept. Kultura, pp. 381–395.
 • Rudawska, E. (2017), Sustainable Marketing Concept — A New Face of Capitalism. British Journal of Research, vol. 4, no. 2, pp. 1–2.
 • Sashi, C. M. (2012), Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. Management Decision, vol. 50, pp. 253–272.
 • Seran, S., Izvercian, M. (2014), Prosumer engagement in innovation strategies: The prosumer creativity and focus model. Management Decision, vol. 52, no. 10, pp. 1968–1980.
 • Singh, P. K. (2012), Management of business processes can help an organization achieve competitive advantage. International Management Review, vol. 8, no. 2, pp. 19–26.
 • Szreder, M. (2010), Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych. Przegląd Statystyczny, vol. 4, pp. 168–174.
 • Sztemberg-Lewandowska, M. (2008), Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 29.
 • Tikson, S. D. S., Hamid, N., Mardiana, R. (2018), Employer Branding as a Strategy to Attract Potential Workforce. International Journal of Administrative Science & Organization, vol. 25, no. 3, pp. 115–119.
 • Van Hoye, G., Bas, T., Cromheecke, S., Lievens, F. (2013), The Instrumental and Symbolic Dimensions of Organisations' Image as an Employer: A Large-scale Field Study on Employer Branding in Turkey. Applied Psychology, vol. 62, no. 4, pp. 543–557.
 • White, K., Simpson, B., Argo, J. J. (2014), The Motivating Role of Dissociative Out-Groups in Encouraging Positive Consumer Behaviors. Journal of Marketing Research, vol. 51, iss. 4, pp. 433–447.
 • Wojtaszczyk, K. (2008), Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych. E-Mentor, vol. 25, no. 3, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/547 (dostęp: 18.05.2019).
 • Ziemba, E., Eisenbardt, M. (2015), Examining prosumers' participation in business processes. Polish Journal of Management Studies, vol. 12, no. 1, pp. 219–229.

Notes

EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b4836d-d416-4886-8311-0fe70e8cf21b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.