Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (357) | 211-221

Article title

Wyzwania organizacyjne dla funkcji marketingowej i sprzedaży w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Content

Title variants

EN
Organisational Challenges for the Marketing Function and the Sale One at International Enterprises
RU
Организационные вызовы для функций маркетинга и продажи на международных предприятиях

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest identyfikacja rozwiązań lokalizacyjnych funkcji marketingowej i sprzedaży w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego oraz ich weryfikacja empiryczna na przykładzie krajowej grupy kapitałowej z branży obuwniczej działającej na rynkach Unii Europejskiej. Materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Zastosowano metodę analizy treści i wywiadu bezpośredniego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzono, że grupa kapitałowa w większym stopniu centralizuje marketing niż sprzedaż, a otwierając nowe spółki, m.in. w krajach Unii Europejskiej, dąży do podziału funkcji marketingowej i sprzedaży między centralę firmy i nowo tworzone spółki zależne. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to identify location solutions of the marketing and sales functions in the structure of the multibody economic entity and their empirical verification on the example of the domestic capital group from the footwear branch operating in EU markets. The research material was secondary and primary sources of information. The author applied the method of analysis of contents and face-toface interview. Based on the carried out empirical research, he stated that the capital group to a higher degree was centralising marketing functions than sales ones, and opening new companies, inter alia, in EU countries, it sought to divide the marketing and sale functions between the firm’s headquarters and the newly established sudsidiaries. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить решения по размещению функций маркетинга и продажи в структуре многочленного экономического субъекта и их эмпирическая верификация на примере отечественной капиталовой группы из отрасли обуви, действующей на рынках Европейского Союза. Исследователь- ский материал представляли вторичные и первичные источники информации. Применили метод анализа содержания и непосредственного интервью. На основе проведенных эмпирических исследований констатировали, что капиталовая группа в большей степени централизует маркетинг, нежели продажи, а открывая новые общества, в частности, в странах Евросоюза, стремится распределить функции маркетинга и продажи между центральным управлением фирмы и заново создаваемыми дочерними компаниями. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

211-221

Physical description

Contributors

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

References

  • Kotler Ph., Rackham N., Krishnaswamy S. ( 2006), Jak położyć kres wojnie między sprzedażą a marketingiem, „Harward Business Review Polska”, Wydanie specjalne, nr 12.
  • Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Czupiał J. (2002), Umiędzynarodowienie zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Czupiał J., Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej. Wykłady i materiały wybrane, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kutschker M., Schmid S., (2002), Internationales Management, Katolische Universität Eichstat, R. Oldenbourg Verlag, München – Wien.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b49567-051e-444d-a7bd-7f051b660982
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.