Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8(12) |

Article title

Wspominane doświadczenia z wychowania fizycznego absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ich aktualne uczestnictwo w rekreacji ruchowej

Content

Title variants

EN
Above-mentioned experiences in physical education of the graduates of upper-secondary schools and their present participation in physical recreation

Languages of publication

Abstracts

PL
Wartość systematycznego uczestnictwa w rekreacji ruchowej jest nadal przez większość społeczeństwa niedoceniana – a przecież pozwala skutecznie kreować zdrowie, opóźniać proces starzenia się organizmu i efektywnie zagospodarowywać czas wolny. Formalnie – długoterminowo oraz w szerokim zasięgu – do procesu rekreacji ruchowej przygotowuje dzieci, młodzież i również dorosłych szkolne wychowanie fizyczne. Stąd warto było dokonać wglądu do wspominanych doświadczeń z przebiegu procesu edukacji fizycznej wśród absolwentów oraz przyjrzeć się ich aktualnemu uczestnictwu w rekreacji ruchowej. Uzyskane wyniki wskazują na poziom efektywności szkolnego wychowania fizycznego – niekoniecznie zawsze zadowalającej…
EN
The value of systematic participation in physical recreation is still unappreciated by the majority of society – but certainly it helps to improve health efficiently, slow down the process of aging in our organism and organize free time effectively. Formally – both in long term and in a wide range – physical education at school prepares children, teenagers and adults as well. Therefore, it is worth to analyze the previously mentioned experiences from the process of physical education among the graduates and observe their current participation in physical recreation. The results obtained define the level of effectiveness of physical education in schools – which is not necessarily always satisfying…

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-83332

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b66d0e-0aee-4f32-9da5-eab069646053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.