Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3: "200 lat Ossolineum" | 200-210

Article title

Kilka uwag na temat inicjatywy „biblioteki syberyjskiej” w lwowskim Ossolineum

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article discusses the initiative to organize a separate department in Lviv Ossolineum gathering diaries and memoirs concerning the history of Poles in Siberia in the 19th century. This postulate was put forward during World War I by Zygmunt Librowicz (1855–1921), a researcher into the history of Polish exile in Siberia, the author of classic monograph entitled Polacy w Syberii (Poles in Siberia) (Krakow 1884). Many factors decided about choosing Ossolineum for the seat of the “Siberian library”, namely the role of Lviv itself as a “protector of Siberian exiles” in commemorating Polish exile and the function of the city as a significant publishing center for diaries from the exile and a center of historic studies on Polish exile in the 19th century, and most of all the position of Lviv library in documenting Polish national heritage and Polish culture at the time of annexation. This initiative happened during a difficult time in the history of Lviv Ossolineum. Due to lack of sufficient source confirmation it is difficult to state firmly to what degree Librowicz’s idea was revived in the interwar period.

Year

Pages

200-210

Physical description

Dates

printed
2018-01-05

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, zespół 5: Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. 2957/II: „Buriaci stepu tunkińskiego. Wieś Jucka i pobyt w niej kapłanów rz. kat. wyznania od r. 1866–1875 przez ks. Mikołaja Kulaszyńskiego”.
 • Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, zespół 54: Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, inw. V: Akta Dyrekcji ZNiO, sygn. 43: Akta Dyrekcji za rok 1925.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Rkps sygn. 4399/II: Zygmunt Aleksander Węgłowski, „Wspomnienia o podróży Aleksandra Czekanowskiego na rzekę Olenek [na Syberii] w 1875”.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Rkps sygn. 14070/II: Pisma dotyczące gromadzenia przez Ossolineum materiałów związanych z Galicją. Sprawozdania, protokoły, korespondencja.
 • Giller A., Spis Polaków będących w Usolu 1866–1868, Poznań 1872.
 • Lista wygnańców polskich do roku 1860 spisana przez Agatona Gillera [w:] Album Muzeum Narodowego w Raperswilu, Poznań 1872.
 • Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu za rok 1907, Raperswil 1908.
 • Czaplicki H., Na drogach tułaczki [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863–1903, Lwów 1903.
 • Dubiecki M., Osadczy w ziemi Mandżu, „Tygodnik Ilustrowany” 1874.
 • Dybowski B., Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1873, Lwów 1930.
 • Dybowski B., Wspomnienia z przeszłości półwiekowej, Lwów 1913.
 • Giller A., Groby polskie w Irkucku, Kraków 1864.
 • Giller A., Opisanie Zabajkalskiej krainy, Lipsk 1867.
 • Giller A., Z wygnania, Lwów 1870.
 • Kulaszyński M., Trzy pisma z wygnania, Lwów 1890 (wyd. II 1892).
 • Lasocki W., Wspomnienia mojego życia, t. 1, oprac. M. Janik, F. Kopera, Kraków 1934.
 • Nartowski F., Powrót z Sybiru. Urywek z opowiadania pod tytułem „Z ław szkolnych na Sybir”, oprac. przez J. Białynię Chołodeckiego [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863–1903, Lwów 1903.
 • Szwarce B., Wspomnienia z Syberii, „Kurier Lwowski” 1902, nr 331–332.
 • Tatomir L., Pamiętniki o Sybirze, „Dziennik Literacki” 1865, nr 79–84.
 • Zielonka Jastrzębiec L., Posielenie. Wspomnienia z Syberii, cz. 2, „Ognisko Domowe” 1886, nr 95.
 • Zielonka K., Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberii, Lwów 1913.
 • Zielonka K., Wspomnienia z Syberii od roku 1863 do 1869, Lwów 1886, (odbitka z „Ogniska Domowego”).
 • „Kurier Lwowski” 1911, nr 369 z 14 sierpnia; 1912, nr 363 z 9 sierpnia; nr 367 z 12 sierpnia.
 • „Słowo Polskie” 1911, nr 384 z 18 sierpnia; 1912, nr 41 z 25 stycznia; nr 76 z 15 lutego; nr 78 z 16 lutego; nr 100 z 29 lutego; nr 341 z 24 lipca; 369 z 9 sierpnia.
 • Biegański S., Polacy na Syberii. Szkic historyczny, Warszawa 1928.
 • Bielak F., Janik Michał [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław 1962–1964.
 • Caban W., Michalska-Bracha L., Agaton Giller (1831–1887). Członek Rządu Narodowego pierwszym historykiem powstania styczniowego [w:] „Znak i karabin do ręki bierzem”. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863–1864, Wrocław 2014.
 • Caban W., Michalska-Bracha L., Lwów i lwowianie w służbie badań nad zsyłką Polaków na Syberię w XIX wieku (w druku).
 • Fiećko J.,, Rosja, Polska i misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera, Poznań 1997.
 • Fischer A., Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Zarys dziejów, Lwów 1927.
 • Gałyga E., Polemika wokół Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu i jego biblioteki w latach 1910–1911. Geneza, przebieg, następstwa, „Roczniki Biblioteczne” 1986, z. 1–2.
 • Gębarowicz M., Tyszkowski K., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Lwowie, Lwów 1926.
 • Hahn W., Michał Janik, „Pamiętnik Literacki” 1950.
 • Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2016.
 • Janik M., Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928.
 • Janik M., Literatura polska syberyjska, Lwów–Złoczów 1907.
 • Kraushar A., Konfederaci barscy na Syberii, Kraków 1895.
 • Kuczyński A., Wójcik Z., O pisarstwie Zygmunta Librowicza [w:] Z. Librowicz, Polacy w Syberii, Kraków 1884 (reprint Wrocław 1993).
 • Kukiel M. [rec.:] M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, „Kwartalnik Historyczny” 1929, R. 43.
 • Librowicz Z., Polacy w Syberii, Kraków 1884 (reprint Wrocław 1993).
 • Masiarz W., Lwów – opiekunem zesłańców syberyjskich i więźniów caratu [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002.
 • Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002.
 • Maternicki J., Historiografia polska XX wieku, cz. 1: lata 1900–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków 1982.
 • Medyński A., Lwów opiekunem Sybiraków, Lwów 1936.
 • Michalska-Bracha L., Historia XIX wieku [w:] Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2016.
 • Michalska-Bracha L., Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864–1939), Kielce 2011.
 • Michalska-Bracha L., Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku), „Almanach Historyczny” 2015, t. 17.
 • Micińska M., Z obowiązku narodowej wspólnoty. Organizowanie pomocy dla zesłańców postyczniowych z terenu Monarchii Habsburskiej [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Lublin– Warszawa 2008.
 • Pisulińska J., Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939), Rzeszów 2012.
 • Sierżęga P., Kazimierz Tyszkowski (1804–1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Rzeszów 2011.
 • Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1998.
 • Śliwowska W., Dawne i nowe badania nad polskimi zesłańcami na Syberii – ich miejsce w historii i kulturze [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1998.
 • Śliwowska W., Z badań nad losami Sybiraków i ich puścizną, „Kwartalnik Historyczny” 1990, R. 47, nr 1.
 • Śnieżko A., Librowicz Zygmunt [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972.
 • Śnieżko A., Librowicz Zygmunt [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.
 • Trzynadlowski J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1817–1976. Zarys dziejów, Wrocław 1967.
 • Wereszycki H., Okres 1865–1914 w powojennej literaturze historycznej, „Przegląd Historyczny” 1937/1938, t. 34.
 • Wiercieński H., Literatura Syberii, „Tygodnik Ilustrowany” 1898, t. II, nr 46–47.
 • „Znak i karabin do ręki bierzem”. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863–1864, Wrocław 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06bbfbfe-37ff-465c-b894-983f74deb078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.