Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 89-100

Article title

SZKOŁA WYŻSZA JAKO INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE PROBLEMY

Content

Title variants

EN
HIGHER SCHOOL AS AN INSTITUTION SUPPORTING INNOVATIVE ACTIVITIES HELD BY COMPANIES. SELECTED PROBLEMS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W literaturze przedmiotu można spotykać kilkadziesiąt definicji „innowacji” oraz różnorodne podejścia względem analizowanego problemu (ekonomiczne, psychologiczne, socjologiczne, techniczne), co wynika też ze stopnia skomplikowania i wielowymiarowości samego procesu innowacji oraz jego uwarunkowań. W przygotowanym tekście skoncentrowano się przede wszystkim na trzech właściwościach innowacji: jej wymiarze społecznym, interakcyjności oraz innowacji jako procesie uczenia się. Celem niniejszego opracowania jest również udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakiego rodzaju czynniki są niezbędne do kreowania i rozwoju innowacyjności? Jakich kompetencji wymaga się od osób uczestniczących w procesach innowacyjnych? W jaki sposób szkoła wyższa (także uczelnia humanistyczna) może wspierać aktywność innowacyjną przedsiębiorstw? Dokonując próby analizy wybranych aspektów podjętego problemu, oparto się na studiach literatury przedmiotu (wykorzystując m.in. raporty z badań nad innowacyjnością i dokumenty odnoszące się do zadań instytucji działających w sektorze wiedzy) oraz własnych doświadczeniach z zakresu komercjalizacji wiedzy i zarządzania badaniami naukowymi.
EN
In subject literature we can distinguish dozens of definitions of innovation and there are various (economical, sociological, technical) approaches towards the analyzed problem, which is in fact the consequence of its high complexity, multidimensional structure of the innovation process itself and its preconditions. This text concentrates, above all, on three attributes of innovation: its social dimension, interactivity and innovation as a process of learning. The purpose of this paper is also to answer the following questions: What kind of factors are indispensable to create and develop innovativeness? What competencies are required from people participating in innovation processes? How can a higher school (also humanistic education) support innovative activities held by companies? The attempt to analyze selected aspects of the undertaken problem has been made on the basis of literature studies (including study reports on innovativeness and documents referring to the job of institutions operating in the sector of knowledge economy) and own experience in the field of knowledge commercialization and academic research management.

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Borkowski T., Marcinkowski A., Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń – Horodyńska, Warszawa 2004.
 • Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 • Duraj J., Papiernik – Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Warszawa 2010.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • European Commission, OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, Paris 2005.
 • Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Kraków 2003.
 • Guinet J., National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa 2007.
 • Kolasińska E., Innowacyjność i przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, Toruń 2001.
 • Kożusznik B., Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności, [w:] Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, red. B. Kożusznik, „Chowanna”, Tom 2 (35), Katowice 2010.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., The Triple Helix as a model for innovation studies. Science and Public Policy 25(3), 1998.
 • Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa 2000.
 • Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa 2010.
 • OECD, The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris 1996.
 • Olechnicka A., Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Warszawa 2012.
 • Płoszajski P., Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontaktów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Warszawa 2000.
 • Pomykalski A., Procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami w regionie, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionu, Łódź 2004.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Warszawa 2005.
 • Trott P., Innovation Management and New Product Development, Edinburgh Gate 1998.
 • Triz: An Approach to systematic innovation, GOAL/QPC Research Commitee, Volume 1 of Research Report,1997.
 • Tylżanowski R., Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06beefa6-4577-4454-a3ef-45a131fcc904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.