Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 213-227

Article title

Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym

Content

Title variants

EN
Political and International Conditions of Polish-Russian Agreement on Local Border Traffic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wielopłaszczyznowa współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej stanowi jedno z istotnych zagadnień w relacjach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską. Kwestia ta była też jedną z kluczowych podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przypadającej na drugą połowę 2011 r. Podpisanie polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym stanowi zarazem zwieńczenie wieloletniego procesu związanego z rozwojem współpracy Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, realizowanego na płaszczyźnie politycznej i prawnej. Zgodnie z opinią przedstawicieli gremiów rosyjskich i unijnych, zawarcie porozumienia stanowiło „kamień milowy” w relacjach między obu państwami i społeczeństwami oraz umożliwi w przyszłości szersze otwarcie się Obwodu Kaliningradzkiego FR na współpracę z Unią Europejską. Należy wierzyć, że podpisanie umowy z Federacją Rosyjską w sprawie małego ruchu granicznego stanowić będzie ważny impuls w polsko-rosyjskich relacjach politycznych i społecznych. W zaistniałych warunkach za sukces należy uznać porozumienie o małym ruchu granicznym. Zawarcie nowej unijno-rosyjskiej umowy o partnerstwie i współpracy mogłoby stworzyć realną podstawę do dalszego rozwoju współpracy również w kontekście Obwodu Kaliningradzkiego FR.
EN
Cooperation with the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation is one of the most important questions in relations between the European Union and the Russian Federation. This problem was also one of the crucial issues during the Polish Presidency of the Council of the European Union, which took place in the second half of 2011. The activities of the Polish Presidency related to the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation resulted from the possibilities that were limited to a large degree by exogenous factors: both those on the Russian side and on the EU’s one. In such circumstances, signing the Polish-Russian agreement on small border traffic should be viewed as a success. Based on the agreement, the inhabitants of borderlands in Poland and Russia (Kaliningrad oblast) are able to cross the border with no need of possessing an entry visa. The agreement brings a range of measureable advantages connected with intensification of social, cultural, touristic and economic contacts for the inhabitants of the borderlands. It is worth noting that the agreement is one of very few examples of EU-Russian cooperation, especially in context of deterioration of this relations observed for last several years.

Year

Volume

8

Pages

213-227

Physical description

Contributors

References

 • Baranovsky V., Russian Views on NATO and the EU, [w:] A. Lieven, D. Trenin (red.), Ambivalent Neighbours. The EU, NATO and Price of Membership, Waszyngton 2003.
 • Bartkowiak Ł., Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Toruń 2008.
 • Birckenbach H. M., Wellmann C., Das Dilemma der EU-Osterweiterung Perspektiven Europäischer Politik am Beispiel der nordwestlichen Grenze Russlands und seiner Exklave Kaliningrad, [w:] Gewalt und Konflikt in einer globalisierten Welt. Festschrift für Ulrich Albrecht, Wiesbaden 2001.
 • Chełminiak M., Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym, Toruń 2009.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Formuszewicz R., „Partnerstwo dla modernizacji” – nowa inicjatywa UE wobec Rosji, „Biuletyn – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2010, nr 44.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Współpraca unijno-rosyjska rok po inauguracji Partnerstwa dla modernizacji, „Biuletyn – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2011, nr 62.
 • Dudzińska K., Mały ruch graniczny w obwodem kaliningradzkim, „Biuletyn – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2010, nr 123.
 • Frenz A., The European Commission’s Tacis Programme 1991-2006. A Success Story, http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/ enpieast/ documents/annual_programmes/tacis_success_story_final_en.pdf, 12.08.2012.
 • Gemziak Ł., Obwód Kaliningradzki – rosyjska enklawa wewnątrz Unii Europejskiej, „Dialogi Polityczne” 2008, nr 10.
 • Gromadzki G., Wasielewska O., Co można zmienić w sprawie wiz? Polityka wizowa po wejściu Polski do Schengen, Analiza Fundacji Batorego, Warszawa, czerwiec 2008.
 • Kackrzak A., Polska: 7.04.2010 Po umowach o ruchu przygranicznym z Białorusią i Ukrainą, czas na Rosję, http://eastbook.eu/2010/04/country/poland/polska-po-umowach-o-ruchuprzygranicznym- z-bialorusia-i-ukrainaczas-na-rosje/, 07.05.2014.
 • Karabeshkin L. A., Kaliningrad As a Test Case for Russian-European Relations: Overcoming Identity Othering and Assymetric Conflict, Katholieke Universiteit Leuven, International Economics Working Papers Series 2002.
 • Kostecki M. B., Wybrane aspekty wzajemnych relacji Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w świetle dokumentów prawnomiędzynarodowych, „Studia Lubuskie” 2006, nr 2.
 • Krystyniak M., Układ z Schengen – konsekwencje dla Polski, „Biuletyn (PISM)”, nr 1 (189), 13 stycznia 2004 r.
 • Kuzniecow A., Rasszirenije EC i Kaliningradskaja obłast’, „Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija” 2001, nr 2.
 • Legucka A., Rosyjska wizja Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3-4.
 • Menkiszak M., Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys „strategicznego partnerstwa”, „Prace OSW” 2006, nr 22, Ośrodek Studiów Wschodnich.Modzelewski W. T., Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn 2006.
 • Parlament wspiera działania ułatwiające ruch graniczny w rejonie Kaliningradu, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20111130IPR32 892/html/Parlament-wspiera-dzia%C5%82aniau% C5%82atwiaj%C4%85ce-ruch-graniczny-w-rejonie-Kaliningradu, 02.02.2012.
 • Polska-Kaliningrad: od czerwca bez wiz? Podpisano umowę o małym ruchu granicznym, http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/polskakaliningrad-od-czerwca-bezwiz/ 5885914, 02.02.2012.
 • Postępy na drodze do łatwiejszego przekraczania granicy w obwodzie kaliningradzkim, http://polskawue.gov.pl/pdf,9183.html, 01.02.2012.
 • Raport. Monitoring wschodnich granic Polski, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2003.
 • Smorodinskaja I., Kaliningrad w usłowijach obiedinienija Jewropy: wyzow i otwiet, “Woprosy Ekonomiki” 2001, nr 11.
 • Sobczak D., Stosunki Unii Europejskiej z Rosją po zakończeniu „zimnej wojny”, [w:] K. Piech, G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Warszawa 2002.
 • Ukraine, Romania initial local border traffic deal, http://www.ukrinform.ua/eng/news/ukraine_romania_initial_local_border_t raffic_deal_319571, 04.04.2014.
 • Ułatwienia w ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim, http://emn.gov.pl/portal/esm/704/8945/Ulatwienia_w_ruchu_granicznym_z _obwodem_kaliningradzkim.html, 30.01.2012.
 • Visa policy, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/ visa-policy/index_en.htm, 16.08.2012.
 • Władimir Putin przeciwny wizowym ułatwieniom dla obwodu kaliningradzkiego, „Tydzień na Wschodzie”, Ośrodek Studiów Wschodnich, 08.06.2011 r., http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzienna- wschodzie/2011-06-08/wladimir-putin-przeciwny-wizowymulatwieniom- dla-obwodu-k, 06.02.2012.
 • Wojciechowski M., Bełza M., Kaliningrad bliżej Europy, „Gazeta Wyborcza Olsztyn”, 14.12.2011, http://wyborcza.pl/1,86738,10813431,Kaliningrad_blizej_Europy.html, 02.02.2012.
 • Wspólna Strategia UE wobec Rosji, R. Dziewulski, R. Hyskawy, „Biuletyn Analiz UKIE”, nr 1, Warszawa,
 • Zarządzanie granicami zewnętrznymi, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/ data/policies/freedom/article_7307_pl.htm, 18.08.2012.
 • Zdanowicz M., Doliwa-Klepacka A., Możliwości liberalizacji reżimu wizowego w ramach współpracy państw w Partnerstwie Wschodnim, [w:] M. Zdanowicz, T. Dubowski i A. Piekutowska (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Warszawa 2010.
 • Zverev Y., Kropinova E., The Role of International Co-operation for the Regional Development of the Kaliningrad Region, [w:] G. Fedorov, V. Korneevyets, T. Palmowski (red.), Possibilities for Co-operation between Kaliningrad Region of Russia and Northern Poland within the EUEnlargement Process, Kaliningrad 2003.
 • Żukowski A., Kotowicz W., Badania naukowe nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Polsce, [w:] A. Żukowski (red.), Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, Toruń 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c09168-97ea-4a43-810d-cbe0d3319422
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.