Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LXXXVIII (88) | 121-140

Article title

Pozasądowe postępowania cywilne – próba modelowego ujęcia

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The extra-judicial civil proceedings – the attempt of model settlement

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Article 2 §3 of the Code of Civil Procedure provides for the civil cases not to be heard through court proceedings where specific provisions allocate them to the competence of other bodies. The activity of extra-judicial authorities based on hearing the cases is also allowed under constitutional law, provided that they are authorized to act by the statues and the legality of their decisions is controlled by the courts. Currently, extra-judicial proceedings include: arbitration, conciliation before the committee on labor, before the provincial committee adjudicating on medical events and extra-judicial mediation. The analysis of the rules governing these proceedings shows that despite the fact that they are carried out by different bodies and in different matters, they have certain common features, characteristic of civil procedure in general. These features include, among others, subjecting the proceedings to the principle of inter partes, equality and availability, the ability to enforce the judgment or settlement by means of coercive measures permitted under the law as well as the impartiality of the authority conducting the proceedings. It seems to be justified to state that extra-judicial civil proceedings constitute a group of proceedings whose purpose is to hear the case concerning civil relations, family and custody law as well as labor law by way of judgment or by agreement of the parties, pending before an impartial authority having or not having the competence to hear a case, acting, in principle, (apart from, as it seems, the proceedings before the provincial committee adjudicating on medical cases) under the control of the court.

Year

Volume

Pages

121-140

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
 • Zakład Postępowania Cywilnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Baran K.W., Status prawny komisji pojednawczych po nowelizacji kodeksu pracy z 2 lutego 1996 roku, St.Pr.PiPSp. 1997/1.
 • Bieniak M., Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 1999 roku (I CKN 141/98); MoP 2001/21.
 • Bilewska K., Paczoska D., Bezstronność i niezależność arbitra, [w:] Materiały pokonferencyjne „Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego”, Katowice, 20–21.11.2008 r., ADR. Arbitraż i Mediacja 2009/1, www.legalis.pl
 • Błaszczak Ł., Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem, Kraków 2006.
 • Błaszczak Ł., Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Ius et Administratio, Zeszyt specjalny, Rzeszów 2006.
 • Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Zakamycze 2010.
 • Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007.
 • Bolard G., Zasada kontradyktoryjności przed arbitrami, AUMCS 1999/XLVI, sec. G.
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008.
 • Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2011.
 • Chmaj M. (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik, Warszawa 2008.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna charakterystyka), PiP 1997/11–12.
 • Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2011.
 • Doryng A., Miejsce sądownictwa polubownego a wymiar sprawiedliwości w świetle zasad konstytucyjnych, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008/3, www.legalis.pl
 • Duszka-Jakimko H., Haczkowska M., ADR a zasada prawa do sądu w perspektywie teoretycznej i konstytucyjnej, [w:] H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczeńko (red.), Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Opole 2008.
 • Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), t. V, Warszawa 2012.
 • Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, art. 175, uwaga 6–7, Warszawa 2005.
 • Jackowiak U. (red.), Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004.
 • Jankowski J., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie podstawy egzekucji oraz niektórych uprawnień i obowiązków komorników, PPE 2012/3–6.
 • Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
 • Knoppek K., Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012.
 • Mucha J., Charakter prawny postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, [w:] J. Wiśniewski, M. Gwoździcka-Piotrowska, P. Ziobrowski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej, Poznań 2012.
 • Oklejak A., Flejszar R., Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011/4.
 • Pogonowski P., Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.
 • Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Strumiłło T., Zasady postępowania arbitrażowego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009/3, www.legalis.pl
 • Wasilewski A., Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PiP 1998/7.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 • Włodyka S., Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, [w:] J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974.
 • Zieliński A., Funkcje prawa cywilnego, ZN IBPS 1979/12.
 • Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2012.
 • Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c1c693-b8af-438a-9282-1146098089db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.