Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 (792) | 4-14

Article title

Modelowanie procesów biznesowych w kontekście rozwoju kreatywności przyszłych menedżerów

Title variants

EN
The Modeling of Business Processes in the Context of Creativity Development of Future Managers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją uznaje się za coraz bardziej efektywne i zapewniające sukces na rynku. Od współczesnych menedżerów wymaga się umiejętności modelowania i zarządzania procesami. Kreatywność i umiejętność abstrakcyjnego myślenia to kompetencje menedżerów, które są niezbędne w efektywnym stosowaniu szeroko rozumianego podejścia procesowego w zarządzaniu. Celem artykułu jest weryfikacja następującej hipotezy: studenci – przyszli menedżerowie przywiązują większą wagę do pozyskiwania wiedzy, którą uznają za praktyczną i którą wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej, niż do rozwoju kompetencji dotyczących kreatywności i abstrakcyjnego myślenia. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących kreatywności i umiejętności abstrakcyjnego myślenia w kontekście modelowania procesów biznesowych i zarządzania przestrzenią organizacji. Badania przeprowadzono w styczniu 2015 roku wśród studentów kierunku Zarządzanie.
EN
The process approach in the management of organization is recognized as more and more effective and assuring the success in the market. Contemporary managers are demanded to possess modelling and the management of processes skills. The creativity and the skill of abstract thinking are competences of managers which are indispensable in the effective usage of widely understood process approach in the management. The aim of the article is verification of the following hypothesis: students – the prospect managers attach the greater weight to gaining the knowledge which they find practical and which will be used in their own future professional work, than to the development of competences concerning creativity and abstract thinking. There were presented survey findings concerning creativity and skills of abstract thinking in the context of business processes modeling and the management organization's space. The research was conducted in January 2015 among students of Management field of study.

Contributors

  • prof. nadzw. dr hab. Dorota Jelonek, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
  • dr Cezary Stępniak, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ca0307-c95a-46bd-9597-344024268bb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.