PL EN


2009 | 82 | 109-120
Article title

Wybrane problemy zarządzania finansami gmin

Authors
Title variants
EN
The Chosen Issues of Financial Management in the Communes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego działają obecnie w turbulentnym otoczeniu. Do częstych i trudno przewidywalnych zmian dochodzi zarówno w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dlatego też gminy, jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, aby właściwie zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej, muszą zarządzać swoimi finansami. W Polsce w wielu jeszcze gminach obowiązuje model administracyjny zarządzania finansami. Istnieje jednak wiele przesłanek, które powinny skłonić jednostki samorządowe do wprowadzenia modelu strategicznego zarządzania finansami.
EN
All individuals of territorial council act in the dynamic surroundings. Frequent and hard to foresee changes take place in legal and economic and social surrounding. Therefore the communes, as basic individuals of territorial council have to manage their finances in order to fulfill the local community needs. The administrative model of management In Polish communes, still administrative model of management exist. However there are many reasons, which should induce the council individuals to introduction of strategic model the management the finances.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWE, Warszawa.
 • 2. Chojna-Duch E., 2002, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. LexisNexis, Warszawa.
 • 3. Filas J., Piszczek M., Sobotnicka I., 1999, Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa-Kraków.
 • 4. Jastrzębska M., 1999, Zarządzanie finansami gmin - aspekty teoretyczne, Wyd. UG, Gdańsk.
 • 5. Jędrzejewski L., 2007, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz- Gdańsk.
 • 6. Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 • 7. Kożuch A., Z teorii zarządzania finansami lokalnymi, [w:] A. Kożuch, A. Mirończuk (red.), 2005, Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 • 8. Kożuch A., 2003, Zarządzanie finansami lokalnymi, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 • 9. Kożuch A., 2008, Problemy zarządzania finansami gmin, [w:] P. Chmielnicki, E. Książek, K. Winiarski (red.), Współczesne problemy w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa.
 • 10. Owsiak S., 2002, Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 11. Rawlinson D., B. Tanner, 1990 Financial Management. Managing Local Government in the 1990`s, Longman, London.
 • 12. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., 2003, Zarządzanie finansami w gminach [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.) Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa.
 • 13. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., 2005, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • 14. Słownik samorządu terytorialnego, 1997, UMCS, Lublin.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06cbe976-cb9f-4de9-8687-6e8453e34225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.