Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 37-50

Article title

Porozumenie naratív u detí v predškolskom veku

Content

Title variants

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Štúdia predstavuje nový prístup hodnotenia porozumenia na úrovni textu u detí v predškolskom veku na vzorke 40 detí (N = 40, vekové rozmedzie 3;2–5;9, priemerný vek 4;5). Výkony v oblasti porozumenia textu sú porovnávané z hľadiska pohlavia, veku ako i porozumenia explicitných a implicitných informácií v texte. Štúdia ukazuje, že z pohľadu pohlavia neexistujú celkovo štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, ako ani nie sú zistené signifikantné rozdiely medzi explicitným a implicitným typom porozumenia u jednotlivých detí vo vzorke. Súčasťou štúdie je i naznačenie vzťahu korelácie medzi intelektom a implicitným porozumením. Naopak vzťah medzi intelektom a explicitným porozumením na základe našich dát v štúdii potvrdený nebol.
EN
The survey demonstrates a new approach for assessing the level of a text comprehension in pre‑school children on a sample of 40 children (N = 40, age range 3;2–5;9, mean age 4;5). Performances of text comprehension are compared in terms of gender, age, as well as comprehension of explicit and implicit information in a text. The survey shows that in terms of gender there are no overall statistically significant differences between boys and girls, as they are not found significant differences between explicit and implicit comprehension among the sample. The survey also confirms a relationship — the correlation between non‑verbal intelligence and comprehension of implicit information. On the other hand, the correlation between non‑verbal intelligence and comprehension of explicit information was not found.
DE
Die Studie stellt neue Beurteilung des Textverständnisses (Textzusammenhänge) bei den Kindern im Vorschulalter dar (40 Kinder, N = 40, Alter zwischen 3;2–5;9, Durchschnittsalter 4;5). Die Leistung im Bereich der Textverständlichkeit wird je nach Geschlecht, Alter aber auch Verständnis der expliziten und impliziten Informationen im Text verglichen. Die Studie zeigt, dass es aus der Sicht des Geschlechtes, zwischen Mädchen und Jungen, keine statistisch bedeutende Unterschiede gibt. Weiterhin gib es keine Unterschiede zwischen dem expliziten und impliziten Verständnis bei einzelnen Kindern in der Studie. Ein Teil der Studie bestätigt den Zusammenhang zwischen dem Intellekt und dem implizitem Verständnis. Im Gegenteil wurde eine Korrelation zwischen Intellekt und explizitem Verständnis in unserer Studie nicht bestätigt.

Contributors

  • Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK v Bratislave, Slovakia
  • Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK v Bratislave

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ccd62f-ed11-4086-bea4-c88d4c462ac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.