Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (17) | 93-115

Article title

Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji różnych aktorów życia szkoły

Content

Title variants

EN
The prestige of the teaching profession in the perception of the different school life actors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W badaniach dotyczących prestiżu zawodów prowadzonych od 1975 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), nauczyciele zajmują niezmiennie wysoką pozycję. W 2013 roku znaleźli się oni w siódemce zawodów cieszących się największym uznaniem społecznym (CBOS 2013). Sami nauczyciele jednak nie odczuwają, by ich zawód był uznawany społecznie. W badaniu czasu i warunków pracy nauczycieli około 60% respondentów wskazało, że praca nie daje ani prestiżu, ani pieniędzy (Federowicz i in. 2013). Z kolei w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się (TALIS 2013) ponad 80% nauczycieli wskazało na fakt, iż problemem w wykonywaniu tego zawodu jest jego niski prestiż, a około 40% wymieniła niski autorytet wśród uczniów. Zaobserwowane rozbieżność wyników badania hierarchii zawodów i percepcji tego prestiżu przez samych nauczycieli jest punktem wyjścia do postawienia pytania o uwarunkowania prestiż zawodu nauczyciela. W artykule autorka identyfikacje elementy składowe prestiżu zawodu nauczyciela, wskazuje na wewnętrzne zróżnicowanie prestiżu zawodu nauczyciela, a także identyfikacje uwarunkowań przyznawania prestiżu zawodowi nauczyciela przez różnych aktorów życia szkoły.
EN
In studies on the prestige of professions conducted since 1975 by the Public Opinion Research Center (CBOS), teachers invariably occupy a high position. In 2013, teachers were included among seven professions that are most respected by society. However, teachers themselves do not feel that their profession was socially respected. In a study of time and working conditions of teachers, respondents, when asked what benefits their job brings them, replied that it allows them to interact with people (96%) and provides them with an opportunity of personal development (85%), and about 60% indicated that the teaching profession does not bring them prestige or money. On the other hand, in the Teaching and Learning International Study more than 80% of teachers pointed to the fact that low prestige poses a problem in performing this profession, and about 40% mentioned low authority among students. The discrepancy of qualitative results between the hierarchy of professions and perception of prestige by teachers themselves are the starting point to pose the question of what determines the prestige of the teaching profession. In this article the author identifying components of the prestige of the teaching profession, shows internal diversion of the prestige of teachers, and identifying the conditions for awarding prestige to the teaching profession by different actors of school life.

Year

Issue

Pages

93-115

Physical description

Contributors

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06cf3aa5-ea4f-43e3-8330-ad35fe8311c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.