Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 1 |

Article title

Rolniczy system podatkowy w Polsce i kierunki jego zmian

Content

Title variants

EN
Agricultural tax system in Poland and directions of the changes

Languages of publication

Abstracts

PL
Problem badawczy podjęty w artykule to pytanie, czy rozwiązania prawne stosowane w polskim systemie opodatkowania rolnictwa mają właściwy kształt i czy system ten jest optymalny? Jeśli nie, to jakie są możliwe opcje zmian i czy podatek dochodowy jest dobry wyjściem w przypadku działalności rolniczej. W celu rozwiązania problemu badawczego zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych. Potrzebne dane zaczerpnięto z bazy Głównego Urzędu Statystycznego i publikacji naukowych wydawnictw uczelnianych. W artykule sformułowano hipotezy badawcze o następującej treści: 1. System opodatkowania rolnictwa różni się od pozostałych obowiązujących w polskim prawie i jest on uważany za niesprawiedliwy w stosunku do innych grup społecznych. 2. Zmiana systemu podatkowego w rolnictwie jest konieczna i doprowadziłaby do korzystnych zmian w strukturze rolnictwa. 3. Reforma systemu opodatkowania produkcji rolnej jest pod wieloma aspektami potrzebna i korzystna, lecz należałoby mimo wszystko uwzględnić w niej specyfikę działalności rolniczej. 4. Wprowadzenie podatku dochodowego posiada swoje złe strony i niesie za sobą niekorzyści płynące zarówno dla rolników, jak i gmin.
EN
A research problem taken in the article is a question, whether legal solutions applied in the Polish system of the taxation of agriculture have an appropriate shape and whether this system is optimal? If not, what are possible options of changes and whether the income tax is good for agricultural activities. A method of analysis of secondary sources was used in order to solve the research problem. Required data was taken from the base of the Główny Urząd Statystyczny and scientific publications of the publishing university. In the article were formulated the following hypotheses: 1. The system of the taxation of agriculture is different than other existing Polish law and it is regarded as unfair in relation to other social groups. 2. Changing the tax system in agriculture is necessary and would lead to positive changes in the structure of agriculture. 3. The reform of the taxation system of agricultural production is in many aspects necessary and beneficial, but it should nevertheless take into account the specificities of the agricultural activity. 4. The introduction of the income tax has its bad side and carries the disadvantages for both farmers and municipalities.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06d46edb-82ec-4a11-a396-d87f61ac6cc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.