Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 414-427

Article title

Rola operatora systemu przesyłowego w zapewnieniu krajowego bez-pieczeństwa dostaw energii energetycznej w polskim prawie w obliczu zagrożenia

Content

Title variants

EN
The role of the transmission system operator in ensuring the national security of energy supply in the Polish law in the face of danger

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę roli i obowiązków operatora systemu elektroenergetycznego w stanach zagrożenia. Stany zagrożenia, związane z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także związane z pojawieniem się awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym (to znaczy blackout), nie-bezpieczeństwo pojawienia się takiej awarii lub stanu zagrożenia bezpieczeństwa systemu elek-troenergetycznego są również brane pod uwagę. Przedstawiona została analiza dotycząca utraty ciągłości dostaw energii elektrycznej, a także ograniczeń dostaw energii elektrycznej i procedur awaryjnych. Artykuł został przygotowany na podstawie krajowego aktu prawnego - Prawo energetyczne, rozporządzeń krajowych i instrukcji dotyczących funkcjonowania i korzystania z sieci przesyłowej przygotowanych przez operatora systemu przesyłowego i instrukcji systemu działania i wykorzystania sieci dystrybucyjnej przygotowanej przez operatorów systemów dystrybucyjnych.
EN
In this paper the analysis of role and obligations of power system operator in states of danger is shown. Also the states of danger which are concerned the danger of country energy security as well as connected with appearance of breakdown in the national power system (it means blackout), danger of appearance of such breakdown or state of danger of power system security are considered. Furthermore for state of blackout, analysis concerning loss of continuity of electricity supply and also restrictions in electricity supply and emergency procedures. This article has conducted on the basis of national legal act – Energy Law, national decrees and instruction on the operation and use of the transmission grid prepared by transmission system operator and instructions on the operation and use of the distribution grid prepared by distribution system operators.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Bartodziej G., Tomaszewski M., Problem dużych awarii systemu elektroenergetycznego, ,,Nowa Energia” 2008, nr 6, http://cire.pl/pliki/2/problem_duzych_miast.pdf, [dostęp: 17.03.2016r.]
 • Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz 2012, Legalis.
 • Dołęga W., Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych za bezpieczeństwo dostaw energii, ,,Rynek Energii” 2009, nr 6, http://cire.pl /pliki/2/odpow_ekonom_operator.pdf, [dostęp: 31.03.2016r.].
 • Elżanowski F., [w:] Swora M., Muras Z. (red.), Prawo energetyczne, Komentarz, Warszawa 2010.
 • Pakulski T., Klucznik J., Oczekiwany zakres współpracy operatorów systemów przesyłowych z operatorami systemów dystrybucyjnych po wejściu w życie kodeksów sieciowych ENTSO-E, ,,Zeszyty Naukowe WEiA Politechniki Gdańskiej” 2015, nr 42.
 • Pawłowska A., Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050r., ,,Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” nr 1(91), Warszawa 2015.
 • Szyjko C. T., Zamiast wstępu: Gra w zielone, [w:] Rosyjska Ekoruletka, Szyjko C. T. (red.), Warszawa 2012.
 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, Wersja 1.0, obowiązujący od dnia: 01.01.2016 r.
 • Ministerstwo Gospodarki, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., Warszawa 2015.
 • Raport Prezesa URE – Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2014-2028, ,,Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” nr 4(90), Warszawa 2014.
 • http://www.blackout.put.poznan.pl/, [dostęp: 18.02.2015r.]
 • Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, Dz. U. L 33/22 z 04.02.2006r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostar-czaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06eabf3e-dfd7-4828-b921-4cfe36ceff03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.