PL EN


2011 | 3-4 | 105-115
Article title

Funkcjonalno-krajobrazowe przemiany zagospodarowania obszarów podmiejskich

Content
Title variants
EN
Functional and Landscaping Transformations of Developing Suburban Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zanalizowano proces przemian planistyczno-przestrzennych i przyrodniczo-krajobrazowych na obszarach podmiejskich w gminach położonych w sąsiedztwie Rzeszowa (Krasne), Poznania (Kleszczewo) i Opola (Dąbrowa). Przebadano wybrane zmiany funkcjonalno-przestrzenne i związki, zachodzące między gminami miejskimi i miastami, zwracając uwagę na konsekwencje zacierania się granicy pom iędzy obszarami miast i otaczających je gmin wiejskich oraz homogenizacji przestrzeni krajobrazowej. Opisane przeobrażenia zostały poddane krytyce.
EN
This paper analyses the processes of planning and spatial, natural and landscaping transformations occurring on the suburban areas of the municipalities surrounding Rzeszów (Krasne), Poznań (Kleszczewo), and Opole (Dąbrowa). The authors studied selected functional and spatial transformations and the relationships occurring between urban municipalities and their cities, paying attention to the consequences of blurring boundaries between the urban areas of the surrounding rural municipalities, with landscaping homogenisation. The described transformations were subjected to critical evaluation.
Year
Issue
3-4
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2011-12
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy Kraków
References
 • Böhm A., 2004. „Wnętrze” w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań pojęcia. Wyd. Polit. Krakowska, Kraków.
 • Jančura P., Slámova M., Beláček B., 2007. Landscape design Project of Zvolen North forefield/ Projekt krajobrazu przedpola Zwolenia (Słowacja). Czasopismo Techniczne z. 10, Architektura z. 5-A, Wyd. Polit. Krakowska, Kraków.
 • Giecewicz J., 2005. Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. OL PAN, Warszawa.
 • Green infrastructure: connected and multifunctional landscapes, Landscape Institute Position Statement, 2009, [w:] http://www.landscapeinstitute.org/PDF/Contribute/GreenInfrastructurepositionstatement13May09.pdf
 • Heczko-Hyłowa E., 2009. Miejski system przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem i odnową miast na tle koncepcji reurbanizacji. Studia KPZK PAN, t. CXXIII, Warszawa.
 • Kodoň M., 1988. Town planning – landscaping layout conception of settlement formations’ border zones. [w:] IFLA Yearbook.
 • Kowicki M., 2010. Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich. Wyd. Polit. Krakowska, Kraków.
 • Krzyk P., 2009. Obszary rolne jako element systemu przyrodniczego miasta Krakowa. Problemy Rozwoju Miast nr 3/2009, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Krzyk P., 2010. Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych a planowanie przestrzenne. Problemy Rozwoju Miast nr 2/2010, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Maik W., 1997. Podstawy geografii miast. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Patoczka P., 1980. Kształtowanie krajobrazu strefy podmiejskiej Krakowa [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie, t. XXIV, cz. 1, styczeń-czerwiec, Ossolineum, Warszawa-Kraków.
 • Planowanie urbanistyczne we Francji i w Polsce. 1999. Materiały Konferencji Polsko- Francuskiej, Wyd. Polit. Krakowska, red. E. Heczko-Hyłowa, Kraków.
 • Tarajko J., 2005. Kolor w wiejskich zespołach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem wsi Polski Południowej, Praca doktorska, Polit. Krakowska, maszynopis, Kraków.
 • Tokarczuk T., 2006, Granice krajobrazu w przestrzeni kulturowej, Praca doktorska, Polit. Krakowska, maszynopis, Kraków.
 • Ziobrowski Z. (red.), Pijanowski J.M. (red.), Krzyk P., Korzeniak G., Szlenk-Dziubek D., Komenda J., Rϋtsche P. 2008. Nowe zadania planowania miejscowego w zakresie kształtowania i zagospodarowania obszarów wiejskich. Monografia. Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06eba7fe-ce77-48bc-84d7-77daf17c498d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.