Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 (58) | 429-448

Article title

State Security and Hybrid Warfare. An Interdisciplinary Approach

Content

Title variants

PL
Bezpieczeństwo państwa a wojna hybrydowa. Ujęcie interdyscyplinarne

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article concerns the issues of state security both in legal terms and from the perspective of security science. In the first part, it presents a proposal for understanding the concept of state security based on the Polish Constitution. The article is also a contribution to the discussion on the correctness of terminology relating to the analyzed issue. The second part concerns the analysis of a new military phenomenon which is a hybrid war. The purpose of the considerations is to show its impact on state security.
PL
Artykuł dotyczy problematyki bezpieczeństwa państwa zarówno w ujęciu prawnym, jak i z perspektywy nauk o bezpieczeństwie. W pierwszej części przedstawia propozycję rozumienia pojęcia bezpieczeństwa państwa na gruncie Konstytucji RP. Artykuł stanowi również przyczynek do podjęcia dyskusji w zakresie poprawności terminologicznej odnoszącej się do analizowanego zagadnienia. Druga cześć dotyczy analizy nowego zjawiska militarnego jaki jest wojna hybrydowa. Celem rozważań jest ukazanie jej wpływu na bezpieczeństwo państwa.

Year

Issue

Pages

429-448

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

References

 • Czarny P., Florczak-Wątor M., Naleziński B., Radziewicz P., Tuleja P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2019.
 • Elak L., Bezpieczeństwo wschodniej granicy, Warsaw 2019.
 • Evans M., From Kadesh to Kandahar. Military theory and the future of war, “Naval War College Review” 2003, vol. 56, No. 3.
 • Fehler W., Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, “Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2010, No. 1-2.
 • Filaber J., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi), [in:] Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne, eds. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2009.
 • Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warsaw 2013.
 • Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen - analiza krytyczna, [in:] Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów, eds. W. Sokała, B. Zapała, Warsaw 2011.
 • Huzarski M., Wołejszo J. (eds.), Leksykon obronności. Polska i Europa, Warsaw 2014.
 • Jaraczewski J., Bezpieczeństwo państwa jako wartość chroniona w konstytucji RP, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, ed. S. Biernat, Warsaw 2013.
 • Kaleta K.J., Kotowski A., Podstawy prawoznawstwa, Warsaw 2016.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kryteria. Uwarunkowania. System, Warsaw 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II, eds. M. Zubik, L. Garlicki, Warsaw 2016.
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, No. 18.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń 2006.
 • Kropiwnicki R., Wokół wartości i zasad konstytucyjnych, [in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Kuczma P., O aktywizmie sędziowskim, “Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych” 2016, No. 9.
 • Kulesza J., Kulesza J., Odpowiedzialność państw za podejmowane w cyberprzestrzeni działania zagrażające międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu, “Studia Prawno-Ekonomiczne” 2011, vol. LXXXIII, No. 2.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Social Security as a Factor Contributing to the Evolution of the Political System in Poland after Parliamentary Elections of 2015, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczna” 2017, No. 4, pp. 79-94.
 • McCuen J.J., Hybrid Wars, “Military Review” 2008, No. 2.
 • Orzechowski M., Wojna hybrydowa jako przejaw neoimperialnego ekspansjonizmu w strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, “Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. - OL PAN” 2016, No. 11/3.
 • Pakuła A., Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego, [in:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, ed. T. Bąkowski, Łódź 2000.
 • Pawełczyk M., Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Toruń 2013.
 • Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, “Przegląd Politologiczny” 2010, No. 3.
 • Rosłon A., Bezpieczeństwo państwa, narodu i obywatela w konstytucji RP - zarys problematyk, [in:] Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku, eds. K. Sówka, D, Jarnicki. Siedlce 2018.
 • Rousseau J.-J., Umowa społeczna, Poznań 1920.
 • Safjan M., Bosek L. (eds.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warsaw 2016.
 • Schmitt M.N. (ed.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, New York 2013.
 • Wołpiuk W., Bezpieczeństwo państwa i pojęcia pokrewne. Aspekty konstytucyjnoprawne, [in:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. vol. II: Bezpieczeństwo, ed. W. Sokolewicz, Warsaw 2010.
 • Zaborowski J., Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warsaw 1977.
 • Zając P., Classified Information and its Protection in Polish Armed Forces. General Assumptions, “Teka Komisji Prawniczej/Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie” 2017, vol. X.
 • Zając P., Definicja bezpieczeństwa społecznego okiem prawnika - krytyczna próba usystematyzowania pojęć, “Roczniki Nauk Prawnych” 2019, vol. XXIX, No. 4.
 • Zieliński A., Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szczególny uwzględnieniem roli policji w tym obszarze działań, “Security, Economy & Law” 2017, No. 16.
 • Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, “Zeszyty Naukowe AON” 2012, No. 1(86).
 • Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, “Sprawy Międzynarodowe” 1989, No. 10.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f00f79-842b-433c-80e0-8b738bfc01da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.