Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 1(32) | 87-104

Article title

Geneza współczesnego abortyzmu i jego przejawy

Content

Title variants

EN
The origins and symptoms of contemporary abortionism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dyskusje nad wciąż aktualnym zagadnieniem przerywania ciąży koncentrują się obecnie na problemie jego godziwości, czyli na aspekcie moralnym, oraz dopuszczenia go przez prawo pozytywne, czyli na aspekcie legislacyjnym. Przeciwnicy przerywania ciąży odwołują się do argumentów, które – jak się wydaje – powinny spotkać się z powszechną aprobatą, a tym samym wpływać na dokonywane wybory i na ogólną mentalność. Jest jednak faktem niedomagającym się specjalnego dowodzenia, że te argumenty wciąż są mało znane albo są wprost odrzucane. Dla zrozumienia istniejącej, dość paradoksalnej, sytuacji jest konieczna analiza historyczno-kulturowa genezy abortyzmu, rozpowszechnionego w dzisiejszych wypowiedziach zwolenników przerywania ciąży, wpływającego jednak w dużym stopniu na traktowanie problemu w naszych czasach i na dokonywanie jego spłyconej oceny etycznej. Należy sądzić, że dopiero na gruncie pogłębionego rozumienia zachodzących zjawisk, a przede wszystkim ich przyczyn będzie można podjąć bardziej adekwatne środki służące obronie życia na jego początku, która jawi się jako fundamentalny wymóg obrony cywilizacji miłości wobec narzucającej się ostentacyjnie kultury śmierci.
EN
The debates concerning the problem of termination of pregnancy are currently concentrated upon the question of its decency, namely, on its ethical aspect and on the issue of the acceptance by positive law, that is on legislative aspect. The adversaries of termination of pregnancy refer to arguments which – as it seems – should meet with universal approval and by the same token should have influence on decisions and general morality. However, it appears to be quite self-evident that these arguments are still not known enough or they are simply rejected. For the understanding of this, rather paradoxical, situation it is necessary to analyse the historical and cultural origins of abortionism which affects considerably the point of view of the proponents of termination of pregnancy and which today has massive influence on the public perception of the problem and on its oversimplified ethical assessment. Therefore, only the profound understanding of the on-going events, all the more their reasons will make it possible to take more adequate steps towards the defence of life from its beginning, which manifests itself as the fundamental requirement of the defence of a civilisation of love as opposed to the obtrusive and ostentatious culture of death.

Journal

Year

Issue

Pages

87-104

Physical description

Dates

published
2017-07-25

References

 • Banasiak B., Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade, Łodź 2006.
 • Bausola A., Natura e progetto dell’uomo. Riflessioni sul dibattito contemporaneo, Milano 1977.
 • Buttiglione R., Etyka wobec historii, Lublin 2005.
 • Caffarra C., Vangelo della vita e cultura della morte, Torino 1992.
 • Fijałkowski W., Ku afirmacji życia, Warszawa 1989.
 • Kennedy F., Avortement, droit des femmes, Paris 1972.
 • Królikowski J., Natura czy kultura, czyli o co toczy się walka w dyskusji o gender, Tarnów 2014.
 • Królikowski J., Wolność wyrażania się. Kilka uwag krytycznych, w: M. Urbańska (red.), Wolność i wychowanie, Tarnów 2011, s. 81-85.
 • Królikowski J., Zrehabilitować cnotę. Poszukiwania teologicznomoralne, Tarnów 2004.
 • Latora S., La ripresa del primato dell’etica nella filosofia postmoderna, w: Prospettive etiche nella postmodernità, praca zbiorowa, Cinisello Balsamo 1991, s. 123-130.
 • Lombardi Vallauri L., Abortismo libertario e sadismo, Milano 1976.
 • Łojek J., Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku, Lublin 1975.
 • Schooyans M., Aborcja i polityka, tłum. K. Deryło, Lublin 1991.
 • Schooyans M., Le dérive totalitaire du libéralisme, Paris 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f0912d-9618-4fe8-91ca-c896929fb3c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.