Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 2 | 46-56

Article title

O konieczności zwiększenia partycypacji podmiotów trzecich w postępowaniu antymonopolowym

Content

Title variants

EN
About the need to increase the participation of the third subjects in anti--monopoly proceedings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiony artykuł wskazuje na potrzebę udziału innych niż strona postępowania podmiotów w postępowaniu antymonopolowym. Zgodnie z artykułem 88 ustawy antymonopolowej, stroną postępowania jest każdy, wobec kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. W polskim prawie antymonopolowym brak jest obecnie przepisów umożliwiających udział innych niż strona podmiotów. Jest to rozwiązanie odmienne niż przyjęte w prawie unijnym, gdzie szerokie uprawnienia procesowe może uzyskać podmiot pokrzywdzony w wyniku działania innego przedsiębiorcy.
EN
The presented article is pointing out to the need for the participation of the entities differentfrom the party to the proceedings. Pursuant to the article 88 Antimonopoly Act, the party to the proceedings shall be every person against whom the proceedings concerning the application of competition-restricting practices are instituted. In the Polish Antimonopoly Act is the lack of provisions creating the access the third parties to proceedings. Differently to the solutions existing in the European Union law, competitors and others entrepreneurs possibly harmed by the activity od the undertaking that allegedly violated competition law may not participate in the proceedings.

Year

Volume

1

Issue

2

Pages

46-56

Physical description

Dates

published
2012-07-04

Contributors

 • Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Andreangeli A., EU Competition Enforcement and Human Rights, Northampton 2008
 • Banasinski C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011
 • Błachucki M., Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego [w:] Bieńkowska T., Szafrański D., Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga, Warszawa 2009
 • Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012
 • Borkowski J., Aspekty podmiotowe regulacji prawa procesowego [w:] Adamiak B., Borkowski J., Skoczylas A., Prawo procesowe administracyjne, t. 9. System prawa administracyjnego, Warszawa 2010
 • Dawidowicz W., Zagadnienie „osoby zainteresowanej” we współczesnym polskim postępowaniu administracyjnym [w:] Prawo, Administracja, Gospodarka. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Ludwika Bara, Warszawa 1983
 • Jurkowska A., Misiąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r. – kolejny krok w kierunku doskonalenia publicznoprawnej ochrony konkurencji w Polsce, PUG 2007, Nr 4
 • Kohutek K., Stosowanie reguł wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe, EPS 2006, Nr 8
 • Łaszczyca G., Matan Cz., Martysz A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2010
 • Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2002
 • Stankiewicz R., The Scope of Application of the Provisions of the Administrative Procedure Code in Competition Enforcement Proceedings, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2012 5 (6)
 • Stefaniuk M., Wszczęcie postępowania antymonopolowego [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego, Lublin 2010
 • Swora M., Trela A., Amicus curiae w postępowaniu antymonopolowym, Administracja 2006, Nr 1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f2aba6-060f-47b4-ada9-9d02428283cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.