Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 25 | 71-84

Article title

Czas trwania kampanii wyborczych w świetle prawa

Authors

Content

Title variants

EN
Election campaigns periods in the eyes of law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy czasu trwania kampanii wyborczych w polskim systemie prawnym, przy czym rozważania dotyczącego tego zagadnienia zostały ograniczone do kilku zagadnień. Pierwsza część opracowania dotyczy czasu trwania kampanii wyborczych w aspekcie teoretycznoprawnym. Poprzez zbadanie wybranych przepisów prawa wyborczego, określam początek, zakończenie, jak i długość kampanii. Druga część obejmuje z kolei czas trwania kampanii wyborczych w praktyce. Analiza czasu trwania dotychczasowych kampanii wyborczych w Polsce w połączeniu z ustaleniami poczynionymi w pierwszej części artykułu pozwoliła mi m.in. na określenie minimalnego i maksymalnego czasu trwania kampanii, a także na ustalenie średniej jej długości. W tekście zwrócono także uwagę na nowelizację kodeksu wyborczego ze stycznia 2018 roku.
EN
The aim of this paper is the analysis of election campaigns periods according to Polish legal system. The main consideration is limited to the problems mentioned below. First part deals with the election campaigns periods in Poland in theoretical and legal aspects. I analyzed selected legal provisions which describe beginning, ending and the length of elections campaigns. Secondly, I examined the election campaigns periods in Poland in practical aspect. Theoretical knowledge which I acquired allowed me to specify for instance the minimum and the maximum periods of election campaigns and to calculate their average length. The last amendment of the Polish Election Code of January 2018 is also considered.

Journal

Year

Volume

25

Pages

71-84

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Astramowicz-Leyk Teresa. 2007. „Kampania wyborcza”. W Mały słownik politologii. Red. Stefan Opara. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Chmaj Marek. 2017. Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Druk sejmowy nr 2001 (niepublikowane).
 • Gąsior Tomasz. 2010. Poradnik samorządowca: Wybory samorządowe 2010 – kampania, taktyka, rozliczenie. Warszawa: Infor.
 • Rakowska-Trela Anna. 2015. Kampania wyborcza w regulacji prawnej i praktyce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rakowska-Trela Anna. 2017. Opinia prawna na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w przedmiocie: oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Druk sejmowy nr 2001 (niepublikowane).
 • Rulka Marcin. 2017. Ekspertyza na temat zgodności projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części zmieniającej przepisy Kodeksu wyborczego – z europejskimi standardami wyborczymi (niepublikowane).
 • Skotnicki Krzysztof. 2011. „Wstęp”. W: Krzysztof Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Skotnicki Krzysztof. 2016. Opinia prawna w sprawie dokonania zmiany w ustawie z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy polegającej na zmianie zasady ustalenia terminu wyborów samorządowych, http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/106/$file/106.pdf.
 • Sokala Andrzej. 2017. Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr. poz. 112 z późn. zm.). Druk sejmowy nr 2001 (niepublikowane).
 • Trzeciak Sebastian. 2005. Kampania wyborcza – strategia sukcesu. Poznań: Zysk.
 • Uziębło Piotr. 2017. Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r., http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20kodeksie%20wyborczym%20wprowadzanych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15, ze zm.).
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 • Akt dotyczącym wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864.).
 • Orzecznictwo
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, Legalis nr 73535.
 • Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 października 2016 r., I C 1467/15, LEX nr 2185379.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r., VI Ns 15/15, LEX nr 2089055.
 • Inne źródła
 • Sejm RP. VIII kadencja. Druk nr 2001. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.
 • Państwowa Komisja Wyborcza. ZPOW-501-19/17. Stanowisko w sprawie daty wyborów samorządowych w 2018 r., http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/21363_PKW_przyszloroczne_wybory_samorzadowe_nie_powinny_byc_przeprowadzane_w_dniu_Swieta_Niepodleglosci.
 • Źródła internetowe
 • https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02#_edn1.
 • http://ottawacitizen.com/news/politics/two-down-76-to-go-the-longest-election-campaign-since-we-first-re-elected-john-a.
 • https://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f2e56a-fb06-40ec-a803-ecd09c3278ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.