Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 8 | 50-63

Article title

Revenue gaps in income taxes in particular types of rural communes

Authors

Content

Title variants

PL
Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The development of rural communes (in Polish: gmina) is strongly correlated with their economic functions. Communes with specific functional structures develop in different ways, which translates to the wealth of their inhabitants. The paper aims to assess relationships between the wealth of the population of rural communes and the functions they perform. The study is based on a ratio which describes revenue from taxes paid by natural and legal persons – a share of taxes constituting central budget receipts per one inhabitant, indicating the wealth of communes’ populations. The author employs various statistical methods and indicators: one-way analysis of variance (ANOVA), a changeability coefficient, and Pearson’s linear correlation coefficient. The highest PIT and CIT taxes are collected by urbanised communes. Much lower income levels are obtained by the inhabitants of multiple income source communes with fragmented agriculture. The least wealthy ones are dominated by a farming function. These trends have a persistent character.
Rozwój gmin wiejskich ma ścisły związek z pełnionymi przez nie funkcjami gospodarczymi. Gminy o różnej strukturze funkcjonalnej rozwijają się w odmienny sposób, co przekłada się na zamożność ich mieszkańców. Celem artykułu jest ocena związków zachodzących pomiędzy zamożnością ludności gmin wiejskich a pełnionymi przez nie funkcjami. Badania oparto na wskaźniku określającym dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych stanowiące udziały w podatkach tworzących dochód budżetu państwa na 1 mieszkańca, który świadczy o zamożności mieszkańców gmin. Zastosowano różnorodne metody i wskaźniki statystyczne: jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, współczynnik zmienności oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Najwyższe dochody z podatków PIT i CIT osiągają gminy zurbanizowane. Znacznie niższym poziomem dochodów wykazują się mieszkańcy gmin wielodochodowych o rozdrobnionym rolnictwie. Najmniej zamożne są gminy; w których dominuje funkcja rolnicza. Takie tendencje utrwalają się i ugruntowują w czasie.

References

 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, pp. 1-146.
 • Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86,4, pp. 441-470.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, pp. 1-111.
 • Bedyńska S., Brzezicka A. (eds.), 2007, Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Cymanow P., 2010, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 10(25), pp. 33-40.
 • Heffner K., 2011, Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich, Studia PAN KPZK, CXXXVIII, pp. 9-34.
 • Heffner K., Rosner A., 2005, Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] K. Zawalińska (ed.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, pp. 229-241.
 • Jezierska-Thöle A., 2013, Modele rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu teoretycznym, Studia Obszarów Wiejskich, XXXIV, pp. 23-38.
 • Kamińska W., 2011, Pozarolnicza aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, Studia PAN KPZK, CXXXIII, pp. 103-127.
 • Kołodziejczak A., 2016, Dywersyfikacja rolnictwa w Polsce, Biuletyn PAN KPZK, 262, pp. 9-19.
 • MROW 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Synteza, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa (project coordinator: Monika Stanny).
 • Rosner A., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju, Studia PAN KPZK, CXXXIII, pp. 27-42.
 • Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2016, Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 88(4), pp. 469-488.
 • Wójcik M., Tomczyk J., 2015, Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego, Acta Universitatias Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, pp. 85-100.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06f3b55e-f23d-48db-b84d-de239836561b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.