PL EN


2017 | 7 | 59-72
Article title

Opinia biegłego lekarza jako dowód w procesie medycznym – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Medical expert opinion as evidence in the medical process – selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty prawne dotyczące wykorzystania opinii biegłego lekarza, która stanowi podstawowy dowód w procesie medycznym – procesie, w którym dochodzi się odszkodowania lub zadośćuczynienia związanego z wykonywaniem zawodu lekarza. Proces medyczny ze swojej specyficznej natury dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiedzy specjalistycznej niekiedy z różnych dziedzin medycyny, dlatego dowód z opinii biegłego lekarza ma doniosłe znaczenie. W artykule zostało przedstawione w pierwszej kolejności pojęcie i znaczenie dowodu z opinii biegłego lekarza. Przedstawione zostały również relacje jakie zachodzą między dowodem z opinii biegłego lekarza a innymi środkami dowodowymi w ramach procesu medycznego. Ze względu na przemiany społeczne i zwiększenie świadomości prawnej pacjentów można zaobserwować wzrost liczby wszczynanych procesów sądowych przeciwko lekarzom, dlatego aspekt wykorzystania dowodu z opinii biegłego lekarza ma duże znaczenie praktyczne.
EN
The article presents selected legal aspects concerning the use of the expert medical opinion, which is the primary evidence in the medical process, i.e. proceedings in which one shall seek compensation or damages related to the performance of the medical profession. Medical process due to its specific nature for the settlement of the case sometimes requires expertise in various fields of medicine, therefore the evidence such as medical expert opinion is of great importance. First of all, the article presents the concept and meaning of evidence, i.e. medical expert opinion. It also includes the relations which exist between the evidence of the medical expert opinion and other evidence within the medical process. Due to the social changes and raising legal awareness of patients one can observe an increase in the number of lawsuits initiated against doctors. Therefore the question of using the medical expert opinion as evidence is of vital practical importance.
Contributors
author
  • Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07056ab7-dfa9-4358-a134-a9884d19057d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.