Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 147-163

Article title

Zasady sprawiedliwej wymiany a marketing

Content

Title variants

Principle of fair exchange vs. marketing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesne koncepcje marketingu wskazują, że skuteczny marketing powinien być obecnie zorientowany przede wszystkim na potrzeby klienta. Przyjmowanie perspektywy klienta to jednak również akceptowanie zasad i wartości, których przestrzegania w marketingu oczekują klienci. Taką najważniejszą zasadą w relacjach typu B2C jest zasada sprawiedliwej i uczciwej wymiany. Wynika ona z podstawowych praw konsumenta. Zasada ta jednak jest najczęściej naruszana wskutek świadomych i celowych działań marketingowych, które wprowadzają konsumentów w błąd, wskutek czego podejmują oni decyzje o zakupie towarów lub usług, których w innych okolicznościach by nie podjęli. Tak więc mimo że kolejne modele marketingu mówią coraz więcej o jego społecznych funkcjach i o marketingu opartym na wartościach, to kluczowa wartość dla konsumentów, którą stanowi zasada sprawiedliwej i uczciwej wymiany, jest wciąż w nim pomijana. Celem niniejszego opracowania było wskazanie potrzeby włączenia do teorii marketingu wartości należącej do zbioru praw konsumenta, którą jest przestrzeganie przez przedsiębiorców w relacjach z konsumentami zasady sprawiedliwej i uczciwej wymiany.
EN
Contemporary marketing concepts teach us that current marketing should be first and foremost oriented towards consumers’ needs. But adopting the client’s perspective means also accepting the principles and values which clients expect to be respected in marketing. The most important principle in B2C relationships is the principle of fair and honest exchange. This principle arises from the fundamental rights of consumers. It is, however, violated most frequently by informed and targeted marketing activities which mislead consumers with the result that they make decisions to purchase goods or services, which under different circumstances they would not make. Despite the fact that subsequent marketing models speak increasingly more often about social functions of marketing and about a marketing that is based on values, the key value, which for consumers is the principle of fair and honest exchange, continues to be disregarded. The aim of this paper is to show the need for including in the marketing theory the value, it being part of the set of consumer rights, which is respecting the principle of fair and honest exchange in the relationships with consumers

Contributors

References

 • Burgers W., 2010, Marketing bez tajemnic, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Fiol L.J.C, Alcañiz E.B., Moliner Tena M.A., Sánchez García J., 2009, Customer loyalty in cluster: Perceived value and satisfaction as antecedents, Journal of Business-to Business Marketing, vol.16, issue 3.
 • Iwankiewicz-Rak B., 2014, Marketing społeczny w praktyce organizacji niebiznesowych, Marketing i Rynek, nr 8.
 • Jurczyk Z., 2016, Polityka ochrony konsumentów w Polsce, [w:] Styś A., Łobos K. (red.), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Difin, Warszawa.
 • Kodeks cywilny, 2016, Warszawa.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., 2017, Marketing 4.0, MT Biznes, Warszawa.
 • Macko M., 2009, Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A, Rudelius W., 1998, Marketing, Warszawa.
 • Rudawska E., 2013, Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu, Ekonomia Economics 3(24), Uniwersytet Szczeciński.
 • Siemieniako D., Urban W., 2003, Modele lojalności klientów – rola satysfakcji oraz kierunki badań, Marketing i Rynek, nr 8.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DzU 2007, nr 171, poz. 1206; tj. DzU 2017, poz. 2070).
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, 2016, red. M. Zdyb, M. Sieradzka i in., Warszawa.
 • Woodall T., 2003, Conceptualising value for the customer: A structural, attributional and dispositional perspective, Academy of Marketing Science Review, no. 12, www.amsreview.org/articles/woodal (04.2018).
 • Zaremba-Warnke S., 2015, Marketing zrównoważony jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 376.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0705a77f-92fa-4401-ad42-77a8ae4fe131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.